โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคน

 

Home 
ระบบโครงกระดูก 
ข้อต่อและเอ็นยึดกระดูก 
ระบบกล้ามเนื้อ 
โครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก 
แบบทดสอบ ชุดที่ 1