เนื้อเยื่อเจริญ

 

 

 

เนื้อเยื่อของพืช 
เนื้อเยื่อเจริญ 
เนื้อเยื่อถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เนื้อเยื่อเจริญ ( meristematic tissue ) คือ เนื้อเยื่อพืชซึ่งประกอบด้วยเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัว

แบบไมโทซิส ( mitosis ) อยู่ตลอดเวลา  ลักษณะของเซลล์เป็นเซลล์ที่มีชีวิต  มีรูปร่างหลายแบบโดยมากรูปร่างหลายเหลี่ยม หรือ

ค่อนข้างกลม มีขนาดเล็ก ผนังเซลล์บาง นิวเคลียสใหญ่ ไซโทพลาสซึมเต็มเซลล์ แวคิวโอลเล็ก หรือไม่มี การเรียงตัวของเซลล์อยู่ชิดกัน

มากจนไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์ ( Intercellular space ) เซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญเมื่อหยุดแบ่งตัวแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรต่อไป

       เนื้อเยื่อเจริญเมื่อจำแนกตามตำแหน่งที่อยู่ในส่วนต่างๆของพืช จะแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

       1. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ( apical meristem ) อยู่บริเวณปลายราก  ปลายยอด  ปลายกิ่ง และที่ตา

ทำหน้าที่ช่วยให้ส่วนต่างๆของพืชยืดยาวและสูงขึ้น

       2.  เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ ( intercalary meristem ) อยู่บริเวณเหนือข้อหรือโคนของปล้อง  ช่วยทำให้

ปล้องยาวขึ้น พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  เช่น  หญ้า  ข้าว  ไผ่  อ้อย  ข้าวโพด เป็นต้น

       3.  เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง ( lateral meristem )  จะแบ่งตัวออกทางด้านข้างทำให้รากและลำต้นขยาย

ขนาดใหญ่ขึ้น พบในพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วไปและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด  เช่น  หมากผู้หมากเมีย  จันทร์ผา เป็นต้น  เนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้

เรียกอีกอย่างว่า  แคมเบียม ( cambium )  ถ้าอยู่ในกลุ่มของท่อลำเลียง เรียกว่า  วาสคิวลาร์แคมเบียม

( vascular cambium )  และถ้าอยู่ถัดจากชั้นเยื่อบุผิวรากและลำต้นเข้าไปจะเรียกว่า  คอร์กแคมเบียม ( cork

 cambium )