โครงสร้างภายในของราก

 

 

 

ราก 
หน้าที่และชนิดของราก 
โครงสร้างปลายราก 
โครงสร้างภายในของราก 
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เนื้อเยื่อของรากทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ตัดตามขวางตรงบริเวณที่เซลล์เจริญเติบโตเต็มที่ จะพบว่าเนื้อเยื่อของราก

แบ่งออกเป็นชั้นๆเรียงจากภายนอกเข้าไปตามลำดับดังนี้

         1.  epidermis  เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดมีเซลล์ที่เรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวและผนังเซลล์บาง  ไม่มีคลอโรพลาสต์ บางเซลล์

จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนราก

         2.  cortex  เป็นอาณาเขตระหว่างชั้น epidermis และ stele  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อพาเรงคิมาที่ทำหน้าที่สะสมน้ำและ

อาหารเป็นส่วนใหญ่  ชั้นในสุดของ cortex จะเป็นเซลล์แถวเดียวเรียก endodermis ในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นชัดเจน

เซลล์ในชั้นนี้เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีผนังหนาเพราะมีสารซูเบอริน หรือลิกนินสะสมอยู่  แต่จะมีช่วงที่มีเซลล์ผนังบางแทรกอยู่ในชั้นนี้

และอยู่ตรงกับแนวของไซเลม

         3.  stele  เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากชั้น endodermisเข้าไป พบว่าstele ในรากจะแคบกว่าชั้น cortex  ประกอบด้วยชั้น

ต่างๆดังนี้

              3.1  pericycle  เป็นเซลล์ผนังบางขนาดเล็กมี 1-2 แถว พบเฉพาะในรากเท่านั้น เป็นแหล่งกำเนิดของรากแขนง

( secondary root )

              3.2  vascular bundle  ประกอบด้วย xylem อยู่ตรงใจกลางเรียงเป็นแฉกโดยมี phloem อยู่ระหว่างแฉก สำหรับพืช

ใบเลี้ยงคู่ต่อมาจะเกิดเนื้อเยื่อเจริญ vascular cambium คั่นระหว่าง xylem กับ phloem  ในรากของพืชใบเลี้ยงคู่มีจำนวนแฉก

น้อยประมาณ 1-6 แฉก โดยมากมักมี 4 แฉก ส่วนรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักมีจำนวนแฉกมากกว่า

              3.3  pith  เป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อพาเรงคิมา

ส่วนรากพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางมักเป็น xylem