[Company Logo Image]

Home Up สารบัญเว็บ ค้นหา ผู้จัดทำ 

การหาค่าศักย์ไฟฟ้า

เซลล์กัลวานิก แผนภาพเซลล์ ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ การหาค่าศักย์ไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้า การใช้ค่าศักย์ไฟฟ้า
 


[Under Construction]

Home
Up

 

การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์

 

ทำได้โดยต่อครึ่งเซลล์มาตรฐานกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ที่วัดได้จะเป็นศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์นั้น ใช้สัญลักษณ์เป็น EO ซึ่งเป็นค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ที่อยู่ในภาวะมาตรฐาน

ภาวะมาตรฐานคือขั้วไฟฟ้าจุ่มอยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นของไอออน 1 mol/dm3 ที่อุณหภูมิ 25OC ถ้าเป็นแก๊สกำหนดให้ความดัน 1 บรรยากาศ (atm) คงที่

ตัวอย่างการต่อครึ่งเซลล์ Cu(s)|Cu2+(aq, 1 mol/dm3) กับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน Pt(s)| H2(g, 1atm) | H+(aq, 1 mol/dm3) พบว่าเข็มโวลต์มิเตอร์เบนเข้าหาครึ่งเซลล์ Cu(s)|Cu2+(aq, 1 mol/dm3) อ่านศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ได้ 0.34 V แสดงว่าครึ่งเซลล์ Cu(s)|Cu2+(aq, 1 mol/dm3) เกิดปฏิกิริยารีดักชันมีทองแดงเป็นขั้วแคโทด และมีศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานสูงกว่าครึ่งเซล Pt(s)| H2(g, 1atm) | H+(aq, 1 mol/dm3) เนื่องจากกำหนดให้ศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 V ดังนั้น ครึ่งเซลล์ Cu(s)|Cu2+(aq, 1 mol/dm3) จึงมีศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานเท่ากับ +0.34 V

 

หรือหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ Cu(s)|Cu2+(aq, 1 mol/dm3) ได้ดังนี้

                            ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์            =         ศักย์ไฟฟ้าของแคโทด – ศักย์ไฟฟ้าของแอโนด

                                                           =         – 

                                                    0.34 V     =          – 0.00

                                                       =         +0.34 V

สมการแสดงค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ Cu(s)|Cu2+(aq, 1 mol/dm3) เขียนได้ดังนี้

                        Cu2+(aq, 1 mol/dm3)   +   2e–   ®   Zn2+ (aq)                EO           =             +0.34 V

 

ถ้าทดลองต่อครึ่งเซลล์ Zn(s)|Zn2+(aq, 1 mol/dm3) กับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน Pt(s)| H2(g, 1atm) | H+(aq, 1 mol/dm3) เข็มโวลต์มิเตอร์จะเบนเข้าหาครึ่งเซลล์ Pt(s)| H2(g, 1atm) | H+(aq, 1 mol/dm3) แสดงว่าครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าจึงเป็นแคโทด ส่วนครึ่งเซลล์ Zn(s)|Zn2+(aq, 1 mol/dm3) มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าจึงเป็นแอโนด

ดังนั้นศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ Zn(s)|Zn2+(aq, 1 mol/dm3) จึงเท่ากับ –0.76 V เขียนสมการแสดงค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ Zn(s)|Zn2+(aq, 1 mol/dm3) ได้ดังนี้

                        Zn2+(aq, 1 mol/dm3)   +   2e–   ®   Zn2+ (aq)                EO           =             –0.76 V

 

 

 

 

หรือหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ Zn(s)|Zn2+(aq, 1 mol/dm3) ได้ดังนี้

                            ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์            =         ศักย์ไฟฟ้าของแคโทด – ศักย์ไฟฟ้าของแอโนด

                                                           =         – 

                                                 –0.76 V      =          – 0.00

                                                       =         –0.76 V

 

Back to TOP

 


[Home] [Up]

บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่ pmpsci@yahoo.com .
Copyright © 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25/04/2013 17:28:33 +0700
Hit Counter