[Company Logo Image]

Home Up สารบัญเว็บ ค้นหา ผู้จัดทำ 

เทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์ความเข้มข้น ประเภทของเซลล์กัลวานิก เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะ เทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าเคมี
 


[Under Construction]

Home
Up
แบตเตอรีอากาศ
อิเล็กโทรไดอะลิซิส

 

4.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

สามารถนำความรู้เรื่องไฟฟ้าเคมีทั้งเซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

4.1  แบตเตอรีอิเล็กโทรไลต์แข็ง

 

Varta Lithium-ion battery

REF: http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery

REF: http://www.arip.co.th/news.php?id=410963

 

แบบเตอรีอิเล็กโทรไลต์แข็ง (Solid electrolyte battery) เป็นเซลล์สะสมไฟฟ้าที่ใช้โลหะลิเทียมเป็นแอโนดและเทเนียมไดซัลไฟด์ (TiS2) เป็นแคโทด โดยมิอิเล็กโทรไลต์เป็นสารพวกพอลิเมอร์ จึงเรียกว่า อิเล็กโทรไลต์แข็ง ซึ่งมีสมบัติยอมให้ไอออนผ่านได้ดี แต่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนผ่าน

1. โลหะลิเทียมให้อิเล็กตรอนแล้วเปลี่ยนเป็น Li+ ผ่านอิเล็กโทรไลต์ไปยังแคโทด ซึ่งมี TiS2 ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนกลายเป็น TiS2–  จากนั้น Li+ กับ TiS2– จะรวมกันเป็น LiTiS2 อิเล็กโทรไลต์แข็งจะเป็นฉนวนต่ออิเล็กตรอน จึงทำให้เซลล์ไฟฟ้านี้ใช้งานได้โดยไม่ลัดวงจร ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้

 

 

แอโนด :                                                        Li(s)        ®     Li+(ในอิเล็กโทรไลต์แข็ง)   +   e–

แคโทด :                                        TiS2(s)   +   e–        ®     TiS2–(s)

ปฏิกิริยารวม :                                Li(s)   +   TiS2(s)        ®     Li+(ในอิเล็กโทรไลต์แข็ง)  +  TiS2–(s)

เซลล์ชนิดนี้มีศักย์ไฟฟ้าประมาณ 3 V และเป็นเซลล์ทุติยภูมิ ปัจจุบันมีการนำไปใช้กับรถยนต์ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเติมน้ำกลั่น แต่ราคายังแพงเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว

2. แบตเตอรีอิเล็กโทรไลต์แข็งอีกชนิดหนึ่งใช้โลหะลิเทียมเป็นแอโนด และใช้โลหะออกไซด์ เช่น MnO2 หรือ V6O13 เป็นแคโทด ส่วนอิเล็กโทรไลต์เป็นพอลิเมอร์ที่ยอมให้ Li+ ผ่านได้ แต่อิเล็กตรอนผ่านไม่ได้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เป็นดังนี้

แอโนด :                                                      Li(s)        ®     Li+(ในอิเล็กโทรไลต์แข็ง)   +   e–

แคโทด :                       MnO2(s)   +   Li+   +   e–        ®     LiMnO2(s)

ปฏิกิริยารวม :                            Li(s)   +   MnO2(s)        ®     LiMnO2(s)

เซลล์ชนิดนี้มีศักย์ไฟฟ้าประมาณ 3 V และเป็นเซลล์ทุติยภูมิ ออกแบบให้มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เซลล์เล็กเท่าเม็ดกระดุมใช้กับเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก นาฬิกา กล้องถ่ายรูป เซลล์ขนาดใหญ่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

แบตเตอรีโซเดียม-กำมะถัน

 

 

 


[Home] [Up] [แบตเตอรีอากาศ] [อิเล็กโทรไดอะลิซิส]

บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่ pmpsci@yahoo.com .
Copyright © 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25/04/2013 17:28:33 +0700
Hit Counter