[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

แอลกอฮอล์
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์/คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์


 

[Under Construction]

Home
Up
การเรียกชื่อ
สมบัติและปฏิกิริยา
การนำไปใช้
ฟีนอล
อีเทอร์

 

 

 

4. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

 

สารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ มีหลายชนิด เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์ ซึ่งมีสมบัติและปฏิกิริยาดังนี้

 

4.1 แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์

 

แอลกอฮอล์

เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่ง H ถูกแทนที่ด้วยหมู่ฟังก์ชัน –OH มีสูตรทั่วไปเป็น R–OH มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group ; –OH)

 

สูตรทั่วไปคือ    หรือ  

หมู่ฟังก์ชันคือหมู่ไฮดรอกซิล 

 

 


ความหมายเคมีอินทรีย์ ] พันธะของคาร์บอน ] ไอโซเมอริซึม ] หมู่ฟังก์ชัน ] ประเภทของสารอินทรีย์ ] แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:00 +0700
Hit Counter