[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

อีเทอร์
การเรียกชื่อ สมบัติและปฏิกิริยา การนำไปใช้ ฟีนอล อีเทอร์


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

อีเทอร์ (Ether)

 

อีเทอร์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็น หมู่แอลคอกซี (alcoxy , R–O–R’) มีสูตรทั่วไปเป็น ROR’ มีสูตรโมเลกุลเหมือนแอลกอฮอล์และฟีนอล จึงเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับแอลกอฮอล์และฟีนอล

 

 

CH3–CH2–OH

 

 

CH3–O–CH3

 

ethanol

 

 methoxymethane (dimethyl ether)

 

 

ตัวอย่างของอีเทอร์ เช่น เมทอกซีมีเทนหรือมีชื่อสามัญคือไดเมทิลอีเทอร์ (CH3OCH3) ซึ่งเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับเอทานอล (CH3CH2OH)

   

diethyl ether (ethoxyethane)

 

dimethyl ether  (methoxymethane)

diethyl ether (ethoxyethane)

 

สมบัติของอีเทอร์

1. เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว ไม่ละลายน้ำ ติดไฟได้ง่าย

2. จุดหลอมเหลว จุดเดือดต่ำ

3. ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

 

ประโยชน์ของอีเทอร์

1. ใช้เป็นตัวทำละลายสารอินทรีย์

2. ในอดีดใช้เอทอกซีอีเทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นยาสลบ ซึ่งนิยมเรียกสารนี้ว่าอีเทอร์ โดยสารนี้จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางจนทำให้หมดสติ

3. ใช้เอทอกซีอีเทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นตัวทำละลายสารในห้องปฏิบัติการและในอุตสาหกรรม เนื่องจากอีเทอร์สามารถละลายสารประกอบอินทรีย์ได้หลายชนิด เกิดปฏิกิริยากับสารอื่นได้ยาก และแยกออกได้ง่ายเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาเนื่องจากอีเทอร์มีจุดเดือดต่ำ

 


ไฮโดรคาร์บอน ] แอลกอฮอล์ ] แอลดีไฮด์/คีโตน ] กรดคาร์บอกซิลิก ] เอสเทอร์ ] เอมีน ] เอไมด์ ]
Back ] Home ] Up ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:00 +0700
Hit Counter