[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

สมบัติและปฏิกิริยา
การเรียกชื่อ สมบัติและปฏิกิริยา การนำไปใช้ ฟีนอล อีเทอร์


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

สมบัติของแอลกอฮอล์

 

 สมบัติทางกายภาพ

 

เมื่อแอลกอฮอล์ละลายน้ำ หมู่ –OH ในแอลกอฮอล์จะไม่แตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–) เช่นเดียวกับ OH– ในโลหะไฮดรอกไซด์ เช่น NaOH เนื่องจากพันธะระหว่างหมู่ –OH กับหมู่แอลคิลในแอลกอฮอล์เป็นพันธะโคเวเลนต์ แต่พันธะระหว่างหมู่ OH– กับโลหะไอออนเป็นพันธะไอออนิก โมเลกุลของแอลกอฮอล์มีทั้งส่วนที่มีขั้วคือหมู่ –OH และส่วนที่ไม่มีขั้วคือหมู่แอลคิล

 

 

 

ชื่อ

สูตรโครงสร้าง

จุดเดือด (OC)

สภาพละลายได้ในน้ำที่
20
O
C (g/ น้ำ 100 g)

เมทานอล

CH3OH

64.6

ละลายได้ดี

เอทานอล

CH3CH2OH

78.2

ละลายได้ดี

โพรพานอล

CH3CH2CH2OH

97.2

ละลายได้ดี

บิวทานอล

CH3CH2CH2CH2OH

117.7

7.9

เพนทานอล

CH3CH2CH2CH2CH2OH

137.9

2.3

 

 

1. จุดเดือด

 

จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นมีผลให้มวลโมเลกุลมีค่าสูงขึ้น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจึงสูงขึ้นด้วย เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นโมเลกุลมีขั้ว จึงมีทั้งแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้ว เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล นอกจากนี้หมู่ –OH สามารถเกิด พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของแอลกอฮอล์ได้

 

การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำ

 

การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแอลกอฮอล์

 

แอลกอฮอล์จึงมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคนที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากัน เนื่องจากแอลเคนเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเฉพาะแรงลอนดอนเท่านั้น

 

2. การละลายน้ำ

 

แอลกอฮอล์ที่โมเลกุลมี C 1–3 อะตอม ละลายน้ำได้ดี เนื่องจากแอลกอฮอล์มีหมู่ –OH ซึ่งเป็นส่วนที่มีขั้วในโมเลกุลและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ จึงทำให้แอลกอฮอล์ละลายน้ำ แต่เมื่อมีจำนวนอะตอม C มากขึ้น จะละลายน้ำได้น้อยลง เนื่องจากเมื่อโมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนที่ไม่มีขั้วมีมากขึ้น สภาพขั้วของโมเลกุลจะอ่อนลง ส่งผลให้ละลายน้ำได้น้อยลง นอกจากนี้การละลายน้ำของแอลกอฮอล์ยังขึ้นอยู่กับรูปร่างโมเลกุล ตำแหน่ง และจำนวนหมู่ –OH ด้วย

 

Back to TOP

สมบัติทางเคมี

 

1. ปฏิกิริยาการเผาไหม้

 

แอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ดี ไม่มีเขม่าและควัน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ดังสมการ

 

CH3CH2OH(l)   +   3 O2(g)    2 CO2(g)   +   3 H2O(g)

 

เปลวไฟจากการลุกไหม้ของแอลกอฮอล์

 

2. ปฏิกิริยากับโลหะที่ว่องไว

แอลกอฮอล์ไม่เกิดปฏิกิริยากับ NaHCO3 จึงไม่แสดงสมบัติเป็นกรด แต่สามารถเกิดปฏิกิริยากับโลหะที่ว่องไว (Active metal) เช่น Na โดยโลหะจะเข้าไปแทนที่อะตอมของ H ในหมู่ –OH  จะได้แก๊สไฮโดรเจน ดังสมการ

 

2 CH3CH2–OH(l) + 2 Na(g)    2 CH3CH2–ONa(l) + H2(g)

                                                                                               Sodium ethoxide

 

การกลั่นเอทานอล Distillation of Ethanol ( Ethyl Alcohol)

  

REF : http://www.youtube.com/watch?v=ZaUMDlkjn1M&feature=player_embedded

 

 

การกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation)

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=0x2-8dedmE4&feature=player_embedded

 

 


ไฮโดรคาร์บอน ] แอลกอฮอล์ ] แอลดีไฮด์/คีโตน ] กรดคาร์บอกซิลิก ] เอสเทอร์ ] เอมีน ] เอไมด์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:00 +0700
Hit Counter