[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

เอมีน
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์/คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์


 

[Under Construction]

Home
Up
การเรียกชื่อเอมีน
สมบัติของเอมีน
การใช้ประโยชน์

 

 

 

5. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

 

5.1 เอมีน (Amine)

 

เอมีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริลเข้าแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนีย ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่อะมิโน (–NH2)

 

สูตรทั่วไปของเอมีน

 

 

หรือ

 

 

เอมีนแบ่งเป็น  3 ชนิด สูตรทั่วไปของเอมีนเขียนได้ ดังนี้

 

 

     

     

เอมีนปฐมภูมิ
(Primary amine)

เอมีนทุติยภูมิ
(Secondary amine)

เอมีนตติยภูมิ
(Tertiary amine)

     

 

เอมีนที่ศึกษาในระดับชั้นนี้จะศึกษาเฉพาะเอมีนที่เกิดจากหมู่แอลคิล 1 หมู่ แทนที่ไฮโดรเจน 1 อะตอมในโมเลกุลของแอมโมเนีย หรือ Primary amine

 
เอมีนตติยภูมิ (Tertiary amine)

 


ความหมายเคมีอินทรีย์ ] พันธะของคาร์บอน ] ไอโซเมอริซึม ] หมู่ฟังก์ชัน ] ประเภทของสารอินทรีย์ ] แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:01 +0700
Hit Counter