[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

สมบัติของเอมีน
การเรียกชื่อเอมีน สมบัติของเอมีน การใช้ประโยชน์


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

สมบัติของเอมีน

 

1. จุดเดือดเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น

 

สาร

สูตรโครงสร้าง

มวลโมเลกุล

จุดเดือด (OC)

โพรเพน

CH3CH2CH3

44

– 42.1

เอทานามีน

CH3CH2NH2

45

16.5

เอทานอล

CH3CH2OH

46

78.2

 

2. เมื่อเปรียบเทียบจุดเดือดของแอลเคน เอมีน และแอลกอฮอล์ ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน พบว่าเอมีนมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคน แต่ต่ำกว่าแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลเคนเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว แต่เอมีนเป็นโมเลกุลมีขั้ว จึงมีทั้งแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้ว นอกจากนี้เอมีนยังสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ด้วย สำหรับเอมีนกับแอลกอฮอล์เป็นโมเลกุลที่มีขั้วทั้งคู่   แต่สภาพขั้วของเอมีนอ่อนกว่าแอลกอฮอล์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจึงน้อยกว่าแอลกอฮอล์

จุดเดือด   แอลกอฮอล์ > เอมีน > แอลเคน

 

 

 

 

   

           ส่วนที่ไม่มีขั้ว     ส่วนที่มีขั้ว

 

 

 

3. เอมีนละลายได้ในน้ำและตัวทำละลายมีขั้ว สารละลายของเอมีนในน้ำมีสมบัติเป็นเบส เนื่องจากไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งรับโปรตอนจากน้ำได้เกิดเป็นแอลคิลแอมโมเนียมไอออน (alkyl ammonium ion) [RNH3]+ และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–) ดังสมการ

 

             

CH3– CH2 – CH2 – NH2

+

H2O

[CH3– CH2 – CH2 – NH3]+

+

OH–

โพรพานามีน

 

 

 

โพรพิลแอมโมเนียมไอออน

 

ไฮดรอกไซด์ไอออน

 

เอมีนมีสมบัติเป็นเบส เกิดปฏิกิริยากับกรดอนินทรีย์ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ เช่น

 

         

CH3– CH2 – CH2 – CH2 – NH2

+

HCl

[CH3– CH2 – CH2 – CH2 – NH3]+Cl–

บิวทานามีน

 

 

 

บิวทิลแอมโมเนียมคลอไรด์

 

ISO-Propyl-Amine-Oapsamide

 


ไฮโดรคาร์บอน ] แอลกอฮอล์ ] แอลดีไฮด์/คีโตน ] กรดคาร์บอกซิลิก ] เอสเทอร์ ] เอมีน ] เอไมด์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:01 +0700
Hit Counter