[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

พันธะของคาร์บอน
ความหมายเคมีอินทรีย์ พันธะของคาร์บอน ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน ประเภทของสารอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เฉลยแบบฝึกหัด


 

[Under Construction]

Home
Up
สารอินทรีย์บางชนิด
การเขียนสูตรโครงสร้าง
สูตรแบบเส้นและมุม
แบบทดสอบฃุดที่ 1

 

 

 

1. การเกิดพันธะของคาร์บอน

 

การจัดอิเล็กตรอนของคาร์บอน (C) มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น 1s2  2s22p คาร์บอนเป็นธาตุหมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ จึงสามารถใช้อิเล็กตรอนร่วมกับอะตอมอื่นอีก 4 อิเล็กตรอน เกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ได้ 4 พันธะ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 ตามกฎออกเตต

ตัวอย่างการจัดอิเล็กตรอนของธาตุต่าง ๆ บางธาตุ ดังแสดงในตาราง

 

ตัวอย่างการจัดอิเล็กตรอนของธาตุบางธาตุ

เลขอะตอม

ธาตุ

แผนภาพการจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัล

ระดับพลังงานย่อย

1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

1

H

 

 

 

 

1s1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

He

 

 

 

 

1s2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Li

 

 

 

 

1s2 2s1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Be

 

 

 

 

1s2 2s2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

B

 

 

 

 

1s2 2s22p1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

C

 

 

 

 

1s2 2s22p2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดพันธะโคเวเลนต์ระหว่างธาตุคาร์บอนกับธาตุอื่น ๆ ในสารอินทรีย์บางชนิดดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

สารประกอบอินทรีย์บางชนิด สูตรโมเลกุล และโครงสร้างลิวอิส

ชื่อสาร

สูตรโมเลกุล

โครงสร้างลิวอิส

แบบจุด

แบบเส้น

อีเทน

C2H6

 

 

อีทีน (เอทิลีน)

C2H4

 

 

อีไทน์ (อะเซทิลีน)

C2H2

 

 

เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)

CH3OH

 

 

โพรพาโนน
(แอซีโตน)

CH3COCH3

 

 

คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์)

CH3Cl

 

 

 

 

 

 


สารประกอบอินทรีย์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:02 +0700
Hit Counter