[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

การแปลงสภาพโปรตีน
การทดสอบโปรตีน กรดอะมิโน การสังเคราะห์เพปไทด์ ลำดับกรดอะมิโน โครงสร้างโปรตีน ชนิด/หน้าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพโปรตีน ปฏิกิริยาของโปรตีน


 

[Under Construction]

Home
Up
การแปลงสภาพโปรตีน2
แบบฝึกหัด ชุดที่ 4

 

 

 

3.5 การแปลงสภาพโปรตีน

 

โปรตีนมีโครงสร้างสามมิติซึ่งเป็นผลให้โปรตีนแต่ละชนิดมีสมบัติต่าง ๆ กัน

 

การแปลงสภาพโปรตีน (Protein Denaturation)

หมายถึงการทำให้โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การทำให้เกลียวของโปรตีนคลายออก จะทำให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป สมบัติของโปรตีนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย  เช่น  สมบัติเกี่ยวกับการละลายน้ำ

 

 

 

ข้อสรุปการแปลงสภาพโปรตีน

การแปลงสภาพของโปรตีน คือการที่โมเลกุลของโปรตีนเกิดการคลายเกลียวของโครงสร้าง 3 มิติ ทำให้มีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมกับการทำหน้าที่ทางชีวภาพ เป็นผลให้โปรตีนแข็งตัวและไม่ละลายน้ำ

การให้ความร้อน การเติมกรด เบส แอลกอฮอล์ และสารละลาย Pb(NO3)2 ซึ่งเป็นสารประกอบของโลหะหนัก ทำให้โปรตีนเกิดการแปลงสภาพได้

โปรตีนถูกแปลงสภาพด้วยปัจจัยต่าง ๆ แต่พันธะเพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนไม่ถูกทำลาย เพราะสามารถเกิดปฏิกิริยาไบยูเร็ตได้สารสีม่วงน้ำเงิน

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลงสภาพโปรตีน

1) ความร้อน มีผลให้สมบัติของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ไข่ขาวดิบละลายน้ำได้ แต่ถ้าต้มไข่ขาวให้สุกจะไม่ละลายน้ำ  การต้มไข่ในน้ำที่อุณหภูมิ 100OC จะทำให้โปรตีนในไข่แข็งตัว

การแปลงสภาพโปรตีนโดยความร้อน

 

2) สารละลายกรดและสารละลายเบส ทำให้โปรตีนตกตะกอน เช่น เติมสารละลายกรดแอซีติก หรือสารละลาย NaOH ลงในนมหรือไข่ขาวดิบ จะเกิดการจับตัวเป็นก้อนและตกตะกอน

การแปลงสภาพโปรตีนโดยกรด-เบส

 

3) แอลกอฮอล์ ทำให้โปรตีนแปลงสภาพได้เช่นเดียวกัน

การแปลงสภาพโปรตีนโดยแอลกอฮอล์

 

4) ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น แอซีโตน มีผลทำให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนแปลงได้

 

 

5) โลหะหนัก เช่น สารประกอบของตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ทำให้โปรตีนตกตะกอน

 

 

การแปลงสภาพโปรตีนโดยตัวรีดิวซ์

 

 

 

 

 วีดิโอเรื่องโปรตีน (การแปลงสภาพโปรตีน)

โดย ครูบุญรอด วงษ์สวาท

ต้องการขยายภาพวีดิโอให้เต็มจอ  คลิกขวาที่วีดิโอ >> Zoom >> Full scene

ต้องการย่อวีดิโอ กด Esc

REF : http://www.youtube.com/watch?v=_ngC88Muclo

 

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงสภาพโปรตีน

 

 

การทดลองที่

การทดลองกับไข่ขาวดิบ

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้

การเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบไบยูเร็ต

1

ให้ความร้อน

ไข่ขาวแข็งตัวเป็นสีขาว

ได้สารสีม่วงน้ำเงิน

2

เติมกรดแอซีติกเข้มข้น

ไข่ขาวจับตัวเป็นก้อนขุ่นขาวเกือบทั้งหมด

ได้สารสีม่วงน้ำเงิน

3

เติมสารละลาย NaOH

ไข่ขาวแข็งตัวและใส

ได้สารสีม่วงน้ำเงิน

4

เติมเอทานอล

ไข่ขาวจับตัวเป็นก้อนขุ่นขาวลอยอยู่ผิวหน้า

ได้สารสีม่วงน้ำเงิน

5

เติมสารละลาย Pb(NO3)2

ไข่ขาวจับตัวเป็นก้อนขุ่นอยู่ก้นหลอด

ได้สารสีม่วงน้ำเงิน

 

 

1.  การแปลงสภาพของโปรตีนเกิดขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 50OC ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีนด้วย

2.  ในสภาวะที่เป็นกรดหรือเบสอาจทำให้โมเลกุลโปรตีนเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเกิดการรับหรือเสีย H+ ทำให้มีประจุเกิดขึ้น จึงสามารถจับกับไอออนอื่นได้ เช่น จับกับไอออนลบจากกรดเกิดการรวมตัวเป็นก้อนแข็ง ดังนั้นเมื่อกรดหรือเบสเข้าตาจึงทำให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีนในดวงตา ถ้าได้รับกรดหรือเบสมากอาจทำให้ตาบอดได้

3.  ในตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีพันธะไฮโดรเจน เช่น แอลกอฮอล์ จะเกิดการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโปรตีนได้ ทำให้โปรตีนแข็งตัว และละลายน้ำได้น้อยลง ฟลักการนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดด้วยแอลกอฮอล์ โปรตีนในผนังเซลล์ของเชื้อโรคจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับแอลกอฮอล์ และเกิดการแปลงสภาพ โดยทั่วไปจะใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 70

4.  ในสภาพที่มีไอออนของโลหะหนัก เช่น Pb2+  Hg2+  และ Ag+ ไอออนเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนทางด้านที่มีประจุลบเกิดเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ

+

Ag+

โปรตีน

 

 

 

ซิลเวอร์โปรติเนต

 

การแปลงสภาพของโปรตีนโดยวิธีนี้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น การล้างท้องผู้ที่ดิ่มสารพิษที่เป็นไอออนของโลหะหนัก โดยแพทย์จะให้รับประทานไข่ขาวดิบเพื่อให้รวมตัวกับโลหะหนักแล้วทำให้อาเจียนออกมา ก่อนที่ไอออนของโลหะหนักจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

5.  ในสภาวะซึ่งมีสารละลายของเกลือบางชนิดที่มีความเข้มข้นสูง เช่น สารละลาย (NH4)2SO4  จะทำให้โปรตีนละลายได้น้อยลง เพราะไอออนของเกลือดึงโมเลกุลของน้ำออกจากโปรตีน (dehydration) ทำให้โมเลกุลของโปรตีนไม่ละลายน้ำจึงเกิดการตกตะกอน การเปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้ไม่จัดเป็นการแปลงสภาพโปรตีน เพราะโปรตีนสามารถคืนสภาพเดิมได้ง่ายและโครงสร้างของโมเลกุลโปรตีนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

 

 


คาร์โบไฮเดรต ] กรดนิวคลีอิก ] โปรตีน ] ลิพิด ] video ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:03 +0700
Hit Counter