[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

เอสเทอร์
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์/คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์


 

[Under Construction]

Home
Up
การเรียกชื่อเอสเทอร์
สมบัติของเอสเทอร์
ประโยชน์ของเอสเทอร์
แบบทดสอบ

 

 

 

4.4 เอสเทอร์ (Ester)

 

เอสเทอร์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่แอลคอกซีคาร์บอนิล (alcoxy carbonyl ) เป็นหมู่ฟังก์ชัน

มีสูตรทั่วไปเป็น  หรือ R’COOR หรือ R’CO2R เมื่อ R แทนหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริลของกรดคาร์บอกซิลิก

 

เอสเทอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ เรียกปฏิกิริยาการเตรียมเอสเทอร์ว่า “เอสเทอริฟิเคชัน” หรือ Esterification เช่น ปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซีติกกับเอทานอล ที่อุณหภูมิสูง โดยมีกรดซัลฟิวริก (H2SO4) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการ

 

 

การทดลองเตรียมเอสเทอร์

 

Ethyl ethanoate (Ethyl acetate)

 

สามารถเขียนสมการทั่วไปแสดงการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันได้ดังนี้

 

 

Ethyl ethanoate (Ethyl acetate)

 

 


ความหมายเคมีอินทรีย์ ] พันธะของคาร์บอน ] ไอโซเมอริซึม ] หมู่ฟังก์ชัน ] ประเภทของสารอินทรีย์ ] แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:03 +0700
Hit Counter