[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

สมบัติของเอสเทอร์
การเรียกชื่อเอสเทอร์ สมบัติของเอสเทอร์ ประโยชน์ของเอสเทอร์ แบบทดสอบ


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

สมบัติของเอสเทอร์

 

1. เอสเทอร์กับกรดคาร์บอกซิลิกเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกัน โดยเอสเทอร์จะมีจุดเดือดต่ำกว่ากรดคาร์บอกซิลิก เนื่องจากเอสเทอร์ไม่มีพันธะไฮโดรเจนยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจึงน้อยกว่ากรดคาร์บอกซิลิก

 

 

สูตรโมเลกุล

เอสเทอร์

กรดคาร์บอกซิลิก

สูตรโครงสร้าง

จุดเดือด (OC)

สูตรโครงสร้าง

จุดเดือด (OC)

C2H4O2

HCOOCH3

31.7

CH3COOH

117.9

C3H6O2

HCOOCH2CH3

54.4

CH3CH2COOH

141.1

 

CH3COOCH3

56.9

 

 

C4H8O2

HCOOCH2CH2CH3

80.9

CH3CH2CH2COOH

163.7

 

CH3COOCH2CH3

77.1

 

 

 

CH3CH2COOCH3

79.8

 

 

 

2. เมื่อมีจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้น เอสเทอร์จะมีจุดเดือดสูงขึ้น

3. เอสเทอร์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจะละลายน้ำได้ แต่สภาพละลายได้จะลดลงเมื่อจำนวนอะตอมเพิ่มขึ้น

 

ปฏิกิริยาเคมีของเอสเทอร์

 

เอสเทอร์สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (hydrolysis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเอสเทอร์สลายตัวแยกออกเป็นกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน โดยมีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง  เช่น ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเอทิลแอซีเตต

 

 

 

 


ไฮโดรคาร์บอน ] แอลกอฮอล์ ] แอลดีไฮด์/คีโตน ] กรดคาร์บอกซิลิก ] เอสเทอร์ ] เอมีน ] เอไมด์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:03 +0700
Hit Counter