[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

หมู่ฟังก์ชัน
ความหมายเคมีอินทรีย์ พันธะของคาร์บอน ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน ประเภทของสารอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เฉลยแบบฝึกหัด


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

2. หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

 

หมู่ฟังก์ชัน หมายถึงหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์

 

สมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์จะเป็นไปตามหมู่ฟังก์ชันที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้น จึงอาจใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้

 

หมู่ฟังก์ชัน

ชื่อหมู่

ประเภทของสารประกอบ

ตัวอย่างสารประกอบ

ชื่อ

สูตรโครงสร้าง

         

–

–

แอลเคน

มีเทน

CH4

         
         

C = C

พันธะคู่ระหว่าง C แอลคีน อีทีน

H2C = CH2

         
         

C º C

พันธะสามระหว่าง C

แอลไคน์

อีไทน์

HC º CH

         

–OH

ไฮดรอกซิล

     

แอลกอฮอล์

เอทานอล
(เอทิลแอลกอฮอล์)

CH3–CH2–OH

 

     

 

 

 

ฟีนอล

ฟีนอล

 

         

R – O – R

แอลคอกซี

อีเทอร์

เมทอกซีมีเทน
ไดเมทิลอีเทอร์

CH3–O– CH3

         
         

คาร์บอกซิล

กรดอินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิก

กรดเอทาโนอิก
(กรดแอซีติก)

         
         

แอลคอกซีคาร์บอนิล

เอสเทอร์

เมทิลเอทาโนเอต

(เมทิลแอซีเตต)

         
         

คาร์บอกซาลดีไฮด์

แอลดีไฮด์

เมทานาล

         
         

คาร์บอนิล

คีโตน

โพรพาโนน

         
         

อะมิโน

เอมีน

อะมิโนมีเทน

CH3 – NH2

         

เอไมด์

เอไมด์

เมทานาไมด์

 

 

 

 


สารประกอบอินทรีย์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:04 +0700
Hit Counter