[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

ชนิดกรดอะมิโน


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

ชนิดของกรดอะมิโน

 

กรดอะมิโนในร่างกายคนมี 20 ชนิด  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1) กรดอะมิโนจำเป็น (essential amino acid)

สำหรับคนมี 10 ชนิด ได้แก่ อาร์จินีน (arginine) ฮิสทิดีน (histidine) ไอโซลิวซีน (isoleucine)  ลิวซีน (leucine) ไลซีน (lysine) เมไทโอนีน (methionine) ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) ทรีโอนีน (threonine) ทริปโตเฟน (tryptophane) และเวลีน (valine) ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ แต่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างโปรตีน ร่างกายได้กรดอะมิโนเหล่านี้จากอาหารเท่านั้น ส่วนกรดอะมิจำเป็นของสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นจะแตกต่างกันตาม สปีชีส์ (species) ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น

 

2) กรดอะมิโนไม่จำเป็น (Non–essential amino acid)

เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เอง

 

จุดไอโซอิล็กทริก

 

จุดไอโซอิเล็กทริก (isoelectric point) เป็นค่า pH ของสารละลายกรดแอลฟาอะมิโนที่มีประจุสุทธิเป็นศูนย์ โดยที่กรดอะมิโนจะไม่วิ่งไปที่ขั้วไฟฟ้าใด ค่านี้จะเป็นค่าเฉพาะตัวสำหรับกรดแอลฟาอะมิโนแต่ละชนิด

 

กรดอะมิโน สูตรโครงสร้าง และโครงสร้างสามมิติ

 

ชื่อกรดอะมิโนที่เป็นกลาง

สูตรโครงสร้าง

โครงสร้างสามมิติ

Alanine

Ala (A)

Asparagine

Asn (N)

Cysteine

Cys (C)

Glutamime

Gln (Q)

Glycine

Gly (G)

Isoleucine

Ile (I)

Leucine

Leu (L)

Methionine

Met (M)

Phenylalanine

Phe (F)

Proline

Pro (P)

Serine

Ser (S)

Threonine

Thr (T)

Tryptophan

Trp (W)

Tyrosine

Tyr (Y)

Valine

Val (V)

 

 

 

กรดอะมิโน สูตรโครงสร้าง และโครงสร้างสามมิติ

 

ชื่อกรดอะมิโนที่เป็นกรด

สูตรโครงสร้าง

โครงสร้างสามมิติ

Aspartic acid

Asp (D)

Glutamic acid

Glu (E)

 

 

กรดอะมิโน สูตรโครงสร้าง และโครงสร้างสามมิติ

 

ชื่อกรดอะมิโนที่เป็นเบส

สูตรโครงสร้าง

โครงสร้างสามมิติ

Arginine

Arg (R )

Histidine

His (H)

Lysine

Lys (K)

 

สารละลายของกรดแอลฟาอะมิโนใด ๆ เมื่อเติมกรดหรือเบสจำนวนพอเหมาะก็จะอยู่ในรูปของซวิทเทอร์ไอออน เมื่อจุ่มขั้วไฟฟ้าหรือิเล็กโทรดลงไปกรดอะมิโนนั้นจะไม่วิ่งไปหาขั้วไฟฟ้า ถ้าวัดค่า pH ขณะนั้นก็จะได้จุดไอโซอิเล็กทริก เนื่องจากค่าจุดไอโซอิเล็กทริกเป็นค่าเฉพาะตัว จึงใช้ในการวิเคราะห์หาชนิดของกรดอะมิโนโดยเทคนิคการแยกด้วยไฟฟ้า เรียกว่า อิเล็กโทรฟอรีซิส (electrophoresis)

 

 


การทดสอบโปรตีน ] กรดอะมิโน ] การสังเคราะห์เพปไทด์ ] ลำดับกรดอะมิโน ] โครงสร้างโปรตีน ] ชนิด/หน้าที่ของโปรตีน ] เอนไซม์ ] การแปลงสภาพโปรตีน ] ปฏิกิริยาของโปรตีน ]
Home ] Up ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:05 +0700
Hit Counter