[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ โครงสร้างกรดนิวคลีอิก


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

2.1 องค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก

 

1) น้ำตาล (Sugar)

2) เบสอินทรีย์ (N-Base)

3) นิวคลีโอไซด์ (Nucleoside)

4) นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)

 

 

 

1) น้ำตาล (Sugar)

 

น้ำตาลที่พบใน DNA เป็นชนิด 2–ดีออกซีไรโบส (2–deoxyribose)แต่น้ำตามที่พบใน RNA คือ ไรโบส (ribose) น้ำตาลทั้งสองชนิดเป็นน้ำตาล อัลโดเพนโทส (aldopentose) ซึ่งเป็นน้ำตาลประเภทแอลดีไฮด์ที่มีมีคาร์บอน 5 อะตอม และจะอยู่ในรูปของบีตาฟิวราโนส (b–furanose)

 

 

 

b–D–2 deoxyribose
(furanose form)

 

b–D–ribose
(furanose form)

 

Back to Top

 

2) เบสอินทรีย์ (N-Base)

 

เบสอินทรีย์ที่พบในกรดนิวคลีอิกจะเป็นเบสชนิดเฮเทอโรไซคลิก (heterocyclic : เป็นวงแบบอะโรมาติกแต่มีอะตอมอื่นในวงนอกเหนือไปจากอะตอมคาร์บอน เช่น N ) ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ จำแนกตามแบบโครงสร้างได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของพิวรีน (purine) และกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของพิริมิดีน (pyrimidine)

 

 

Purine

 

Pyrimidine

 

พิวรีนเบสที่พบในกรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คืออะดีนีน (adenine) และกัวนีน (guanine) ซึ่งพบทั้งใน DNA และ RNA

 

 

Adenine

 

Guanine

 

ส่วนพิริมิดีนเบสที่พบทั่วไปได้แก่ ไซโตซีน (cytosine) และยูราซิล (uracil) ไทมีน (thymine)

 

 

Cytosine

Uracil

Thymine

 

 

Back to Top

 

3) นิวคลีโอไซด์ (Nucleoside)

 

นิวคลีโอไซด์ (nucleoside) ประกอบด้วยเบสอินทรีย์ชนิดเฮเทอโรไซคลิก ซึ่งมีไนโตรเจนจับอยู่กับน้ำตาลเพนโทส 1 หรือ 2 หน่วย ซึ่งอาจจะเป็น ไรโบส หรือ D–2–ดีออกซีไรโบส พันธะระหว่างน้ำตาลและเบสจะเป็นพันธะระหว่าง C–1 ของน้ำตาลกับไนโตรเจนตำแหน่งที่ 9 ของพิวรีนเบส หรือไนโตรเจนตำแหน่งที่ 1 ของพิริมิดีนเบส เช่น ยูริดีน (uridine) และ 2–ดีออกซีอะดีโนซีน (2–deoxyadenosine) เป็นต้น

 

 

 

 

 

Back to Top

 

4) นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)

 

นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) เป็นฟอสเฟตเอสเทอร์ของนิวคลีโอไซด์ นิวคลีโอไซด์จะใช้หมู่ไฮดรอกซิลในน้ำตาลทำปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริกเกิดเป็นพันธะฟอสเฟตเอสเทอร์

 

 

 


คาร์โบไฮเดรต ] กรดนิวคลีอิก ] โปรตีน ] ลิพิด ] video ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:06 +0700
Hit Counter