[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
การเกิดปิโตรเลียม การสำรวจปิโตรเลียม การกลั่นน้ำมันดิบ การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน เลขออกเทน เลขซีเทน ไบโอดีเซล โครงงานไบโอดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ การแยกแก๊สธรรมชาติ แบบทดสอบชุดที่ 3 IPTC น้ำมันดิบรั่วไหล


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

 

ในปัจจุบันมีความต้องใช้น้ำมันเบนซิน (C6 – C12) และน้ำมันดีเซล (C14 – C19) ในปริมาณที่สูงมาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นโดยตรงมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับความตองการ นักวิทยาศาสตร์จึงใช้วิธีทำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูงและเป็นที่ต้องการน้อยให้เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ และใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารชนิดอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้

 

 

1. กระบวนการแตกสลาย (Cracking process)

 

เป็นกระบวนการทำให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่แตกออกเป็นโมเลกุลเล็กลง โดยใช้ความร้อนสูงประมาณ 500OC และมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม

 

     

C10H22

C8H16   +   C2H6

     

 

 

2. กระบวนการรีฟอร์มมิง (Reforming process)

 

เป็นกระบวนการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ตรงให้เป็นไอโซเมอร์แบบโซ่กิ่ง หรือการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวงให้เป็นสารอะโรมาติก โดยใช้ความร้อนสูงและมีตัวเร่งปฏิกิริยา

  

 

 

 

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3

 

 

 

 

 

 

 

3. กระบวนการแอลคิเลชัน (Alkylation process)

 

เป็นกระบวนการรวมสารประกอบแอลเคนและแอลคีนโซ่กิ่งที่มีมวลโมเลกุลต่ำ เกิดเป็นโมเลกุลสารประกอบแอลเคนที่มีโครงสร้างเป็นแบบโซ่กิ่งที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น

 

         

+

 

 

 

 

2,2,4–ไตรเมทิล–เพนเทน

(ไอโซออกเทน)

         

 

 

4. กระบวนการโอลิโกเมอไรเซชัน (Oligomerization process)

 

เป็นกระบวนการรวมสารประกอบแอลคีนโมเลกุลเล็กเข้าด้วยกัน โดยใช้ความร้อนหรือตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้น และมีพันธะคู่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์

 

         

+

 

 

 

 

2,4,4–ไตรเมทิล–1–เพนทีน

 

         

CH3–CH=CH2

+

โพรพีน

 

เมทิล–2–เพนทีน

 

4,6–ไดเมทิล–2–เฮปทีน

 

น้ำมันเบนซิน 95 (Gasoline)

 

 

ผลกระทบจากการขนส่งน้ำมันดิบ

การขนส่งน้ำมันดิบส่วยใหญ่เป็นการขนส่งทางน้ำ ซึ่งหากมีอุบัติเหตุกับเรือขนส่งน้ำมัน อาจทำให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลให้พืชน้ำ สัตว์น้ำและสัตว์ปีก ในบริเวณที่น้ำมันรั่วไหลแผ่กระจายไปถึงได้รับผลกระทบ สิ่งแวดล้อมสกปรกเสียหาย นอกจากนี้ น้ำมันอาจรั่วไหลจากแท่นขุดเจาะ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้แก่การรั่วไหลจากแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลของบริษัทบีพี ในอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงอ่าวเม็กซิโก ที่กำลังเป็นข่าวในปัจจุบัน และยังไม่สามารถอุดท่อที่รั่วไหลได้

 

 

 


ถ่านหิน ] หินน้ำมัน ] ปิโตรเลียม ] ปิโตรเคมีภัณฑ์ ] video ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:06 +0700
Hit Counter