[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

พอลิเมอร์
พอลิเมอร์ ภาวะมลพิษ


 

[Under Construction]

Home
Up
การเกิดพอลิเมอร์
โครงสร้างพอลิเมอร์
สมบัติของพอลิเมอร์
แบบทดสอบชุดที่ 4
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
วีดิโอพอลิเมอร์

 

 

 

4. พอลิเมอร์ (Polymer)

 

พอลิเมอร์ เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลสูง เกิดจากโมเลกุลพื้นฐานที่เรียกว่า มอนอเมอร์ (monomer) จำนวนมากเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์

 

ประภทของพอลิเมอร์

ถ้าจำแนกประเภทตามลักษณะการเกิด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. พอลิเมอร์ธรรมชาติ (Natural polymer)

เป็นสารที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แป้ง โปรตีน กรดนิวคลีอิก ยางพารา

2. พอลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic Polymer)

เป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์หรือสร้างขึ้นโดยใช้มอนอเมอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ มาทำปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ และพลาสติก กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์เรียกว่า ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization)

 

ถ้าจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ตามชนิดของมอนอเมอร์ จะแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

 

1. โฮโมพอลิเมอร์ (Homopolymer)

 

เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน  เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC : Poly vinyl chloride ) เกิดจากไวนิลคลอไรด์ (CH2=CHCl)

 

 

โครงสร้างของพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)

 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)

 

โฮโมพอลิเมอร์มีทั้งที่เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น แป้ง เซลลูโลส และพอลิเมอร์สังเคราะห์ เช่น พอลิเอทิลีน (PE : Polyethylene) เกิดจากเอทิลีน (CH2= CH2) พอลิโพรพิลีน (PP : Polypropylene) เกิดจากโพรพิลีน (CH2= CH2– CH3)

 

ฝ้าย เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่มีในธรรมชาติ

 

2. โคพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์ร่วม (Copolymer)

 

เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น พอลิเมอร์ที่มีชื่อสามัญว่า ไนลอน 6,6 เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเฮกซะเมทิลีนไดเอมีน กับกรดอะดิปิก

 

 

โคพอลิเมอร์มีทั้งที่เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น โปรตีน ซึ่งเกิดจากกรดอะมิโน ใยไหม และพอลิเมอร์สังเคราะห์ เช่น พอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์

 

 

ถ่านหิน ] หินน้ำมัน ] ปิโตรเลียม ] ปิโตรเคมีภัณฑ์ ] video ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:07 +0700
Hit Counter