[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

โครงสร้างพอลิเมอร์
การเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ แบบทดสอบชุดที่ 4 ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ วีดิโอพอลิเมอร์


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

4.2 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์

 

โครงสร้างโมเลกุลของโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้

 

1. โครงสร้างแบบเส้น (Linear polymer)

เกิดจากมอนอเมอร์สร้างพันธะโคเวเลนต์เป็นโซ่ยาว ในกรณีที่เป็นโคพอลิเมอร์ มอนอเมอร์จะจัดเรียงสลับกันในแบบต่าง ๆ ได้หลายแบบ ตัวอย่างพอลิเมอร์แบบเส้น เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน พอลิอะคริโลไนไตรล์ ไนลอน 6,6 และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

 

พอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนเป็นพอลิเมอร์ที่สายโซ่เรียงชิดกันได้มาก จึงมีความแข็ง ขุ่น และเหนียว

 

พอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิสไตรีนซึ่งมีคลอรีนและเบนซีนอยู่นอกโซ่ จึงผลักให้โซ่หลักอยู่ห่างกัน ทำให้มีความใสกว่าพอลิเอทิลีน

 

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต มีอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบอยู่ในสายโซ่ด้วย จึงเกิดผลึกได้ยาก ทำให้มีความใสกว่าพอลิเมอร์แบบเส้นชนิดอื่น

 

2. โครงสร้างแบบกิ่ง (Branched polymer)

ในโครงสร้างของพอลิเมอร์มีโซ่กิ่ง ซึ่งอาจเป็นโซ่สั้นหรือโซ่ยาวแตกออกไปจากโซ่หลัก ทำให้โซ่พอลิเมอร์ไม่สามารถจัดเรียงตัวชิดกันได้ พอลิเมอร์ชนิดนี้จึงมีความยืดหยุ่น มีความหนาแน่นต่ำ จุดหลอมเหลวต่ำกว่าพอลิเมอร์แบบเส้น เช่น พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE : Low Density Polyethylene)

 

3. โครงสร้างแบบร่างแห (Network polymer)

เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างโซ่พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นหรือแบบกิ่งต่อเนื่องกันเป็นร่างแห ถ้าพันธะที่เชื่อมโยงระหว่างโซ่หลักมีจำนวนน้อย พอลิเมอร์จะมีสมบัติยืดหยุ่นและอ่อนตัว แต่ถ้ามีจำนวนพันธะมากพอลิเมอร์จะแข็งไม่ยืดหยุ่น พอลิเมอร์แบบร่างแหมีจุดหลอมเหลวสูง เมื่อขึ้นรูปแล้วไม่สามารถหลอมหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ เช่น พอลิฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (เบกาไลต์) พอลิเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ หรือเมลามีน

 

 

พอลิเมอร์ ] ภาวะมลพิษ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:07 +0700
Hit Counter