[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

ปฏิกิริยาของโปรตีน
การทดสอบโปรตีน กรดอะมิโน การสังเคราะห์เพปไทด์ ลำดับกรดอะมิโน โครงสร้างโปรตีน ชนิด/หน้าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพโปรตีน ปฏิกิริยาของโปรตีน


 

[Under Construction]

Home
Up
Ninhydrin Test

 

 

 

3.6 ปฏิกิริยาของกรดอะมิโนและโปรตีน

 

1) ปฏิกิริยากับสารละลายนินไฮดริน (ninhydrin) กรดอะมิโน เพปไทด์ และโปรตีนทั่วไปที่มีหมู่อะมิโนอิสระ สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายนินไฮดริน (Ninhydrin reagent) ให้สารประกอบที่มีสีชมพู ม่วง หรือน้ำเงิน ดังนั้นจึงนิยมใช้สารละลายนินไฮดรินในการตรวจสอบโปรตีนและกรดอะมิโนทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

 

2) ปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรต โปรตีนและเพปไทด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเร็ต (Biuret solution) ซึ่งประกอบด้วยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต [CuSO4] ในเบส เช่น NaOH ให้สารละลายสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu2+ กับพันธะเพปไทด์ สามารถนำวิธีนี้มาประยุกต์ใช้หาปริมาณของโปรตีนในสารละลายได้ กรดอะมิโนซึ่งไม่มีพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลจะไม่เกิดปฏิกิริยานี้

Biuret's Test

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=4UjHuvhXXo0

 

 

Biuret's Test

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=TDFbtEwbmz0

 

 

นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่ใช้ทดสอบโปรตีนที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ อีกหลายปฏิกิริยา  เช่น

 

3) Heller’s ring test เป็นการทดสอบโดยค่อย ๆ เทกรดไนตริกเข้มข้นลงไปอยู่ใต้ชั้นสารละลายของโปรตีนในหลอดทดลองซึ่งจะทำให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีนเป็นสีขาวระหว่างชั้นทั้งสอง วิธีนี้ใช้ทดสอบโปรตีนอัลบูมิน (albumin) ในปัสสาวะ

 

4) Millon’s reaction เมื่ออุ่นโปรตีนกับ Millon’s reagentซึ่งเป็นสารละลายของ Hg2+ ในกรดไนตริก จะให้ตะกอนสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม ปฏิกิริยานี้เกิดกับโปรตีนที่มีไทโรซีนเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากเกิดการเติมปรอท (Hg) เข้าที่ตำแหน่งออร์โทของหมู่ฟีนอลในไทโรซีน

 

5) α–nitroso–β–naphthol reaction เป็นปฏิกิริยาเฉพาะสำหรับโปรตีนที่มีไทโรซีนซึ่งเป็นฟีนอลที่ถูกแทนที่ที่ตำแหน่งพารา– โดยให้ทำปฏิกิริยากับสารละลา α–nitroso–β–naphthol ที่ร้อน

 

6) Xanthoproteic reactionโปรตีนที่มีไทโรซีนหรือทริปโทเฟน ซึ่งมีหมู่อะโรมาติกที่ว่องไวเป็นองค์ประกอบทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกเข้มข้นให้สีเหลือง เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไนเตรชัน ดังนั้น ผิวหนังที่สัมผัสกับกรดไนตริกเข้มข้นจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

 

Xanthoproteic Test - Colour Reaction of Proteins

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=VCzu3sCEE1c

 

 

 


คาร์โบไฮเดรต ] กรดนิวคลีอิก ] โปรตีน ] ลิพิด ] video ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:10 +0700
Hit Counter