[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

การทดสอบโปรตีน
การทดสอบโปรตีน กรดอะมิโน การสังเคราะห์เพปไทด์ ลำดับกรดอะมิโน โครงสร้างโปรตีน ชนิด/หน้าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพโปรตีน ปฏิกิริยาของโปรตีน


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

3.1 กรดอะมิโนและพันธะเฟปไทด์

 

โปรตีนประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้อาจจะมีธาตุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี และทองแดง พบในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว และงา

 

การทดสอบโปรตีน

ปฏิกิริยาไบยูเรต (Biuret reaction)

การทดสอบโปรตีนสามารถทดสอบได้ด้วยปฏิกิริยาไบยูเรต โดยให้โปรตีนทำปฏิกิริยากับสารละลาย CuSO4 ในสารละลายเบส NaOH หรือ KOH จะได้สารสีน้ำเงินม่วง โดยปฏิกิริยา CuSO4 ในสารละลายเบสจะทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน ได้สารสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu2+ กับไนโตรเจนในสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป

 

ปฏิกิริยาไบยูเรต

 

 

นมถั่วเหลือง (โปรตีนจากพืช)

 

 

นมสด (โปรตีนจากสัตว์)

 

 

ไข่ขาวและไข่แดงดิบ  (โปรตีนจากสัตว์)

 

 

 ปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีนด้วยไบยูเรต

ต้องการขยายภาพวีดิโอให้เต็มจอ  คลิกขวาที่วีดิโอ >> Zoom >> Full scene

ต้องการย่อวีดิโอ กด Esc

http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/flash/Biurets_test_Nonfat_milk_tube_3_has_HCl_added/biuret_test.mpeg

 

วิธีทดสอบ

1. ใส่น้ำกลั่น 5 cm3 ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 1 และใส่งสารละลายนมผงไร้ไขมันใส่ในหลอดทดลอง หลอดที่ 2 และ 3 หลอดละ 5 cm3

2. หยดสารละลายไบยูเร็ตส่วนที่ 1 (สารละลายเบส KOH เข้มข้น 15 %) จำนวน 10 หยด ลงในหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด สังเกตผลการทดลอง

3. หยดสารละลายไบยูเร็ตส่วนที่ 2 (สารละลาย CuSO4 เข้มข้น 3%) ลงในหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด สังเกตผลการทดลอง

ผลการทดลอง

 

การทดลองที่ สาร ผลการทดลองเมื่อเติมสารละลาย
KOH CuSO4 HCl
หลอดที่ 1 น้ำกลั่น สารละลายใสไม่มีสี สารละลายเปลี่ยนเป็นฟ้า -
หลอดที่ 2 นม เกิดตะกอนขุ่นขาว ตะกอนเปลี่ยนสารสีม่วง -
หลอดที่ 3 นม เกิดตะกอนขุ่นขาว ตะกอนเปลี่ยนสารสีม่วง ตะกอนสีม่วงมีสีจางลง

 

หลอดที่ 1 ใส่น้ำกลั่น 5 cm3  เมื่อหยดสารละลาย KOH ลงในหลอด สารละลายยังคงเป็นสารละลายใสไม่มีสี และเมื่อหยดสารละลาย CuSO4 สารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ซึ่งยังคงเป็นสีเดิมของ CuSO4 แสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยา  หลอดที่ 1 จึงเป็นหลอดควบคุม

หลอดที่ 2 เมื่อหยดสารละลาย KOH เกิดลักษณะขุ่นขาว แสดงว่านมเกิดการตกตะกอน และเมื่อเติมสารละลาย CuSO4 เกิดสารสีม่วง แสดงว่านมซึ่งมีโปรตีนอยู่ ทำปฏิกิริยากับสารละลาย CuSO4 ได้สารสีม่วง

หลอดที่ 3 เมื่อหยดสารละลาย KOH เกิดลักษณะขุ่นขาว แสดงว่านมเกิดการตกตะกอน และเมื่อเติมสารละลาย CuSO4 เกิดสารสีม่วง แสดงว่านมซึ่งมีโปรตีนอยู่ ทำปฏิกิริยากับสารละลาย CuSO4 ได้สารสีม่วงเช่นเดียวกับหลอดที่ 2 และเมื่อเติมสารละลาย HCl สารละลายสีม่วงมีสีจางลง แสดงว่ากรด HCl ได้ทำให้โมเลกุลของโปรตีนในนมแตกตัวมีขนาดโมเลกุลเล็กลง

 

ผลการทดสอบโปรตีนกับไบยูเร็ต ได้สารสีม่วง

 

โปรตีนเป็นสารที่มีมวลโมเลกุลสูง ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวนมากเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (Peptide bond) โปรตีนจัดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ

 

 

พันธะเพปไทด์ (Peptide bond)

 

พันธะเพปไทด์ เป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของคาร์บอนในหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งกับไนโตรเจนในหมู่อะมิโน (–NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง

 

 

การเกิดพันธะเพปไทด์ (พันธะเอไมด์) ในโมเลกุลของโปรตีน

 

 


คาร์โบไฮเดรต ] กรดนิวคลีอิก ] โปรตีน ] ลิพิด ] video ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:07 +0700
Hit Counter