[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

สำรวจปิโตรเลียมในไทย
สำรวจปิโตรเลียมในไทย หน่วยวัดปิโตรเลียม โครงการอาทิตย์ การสำรวจของ ปตท.สผ.


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

คณะผู้แทนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเชิญจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน) ให้ไปศึกษาดูงานบ่อน้ำน้ำมัน "แหล่งสิริกิติ์" อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหา ปิโตรเลียม วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551

 

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2551 ตณะผู้แทนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานบริษัท ปตท. สำรวจและค้นหาปิโตรเลียม (มหาชน) ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการต้าน บุญสมบูรณ์สกุล ครูบุญรอด วงษ์สวาท ครูเจริญวุฒิ เสงี่ยมพันธุ์ศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูเยาวนาถ พัฒเสมา หัวหน้างานแนะแนว ในโครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม โดยเข้ารับฟังการบรรยายจากนักธรณีวิทยาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและค้นหาปิโตรเลียม ที่โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2551 บริษัทนำคณะครูทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบ่อน้ำมันแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ "แหล่งสิริกิติ์" อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้ศึกษาดูงานจะได้นำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปิโตรเลียม ทั้งการสำรวจก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม

สำหรับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมในโครงการฯ จากโรงเรียนทั่วประเทศในรุ่นที่ 3 จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนในโครงการเข้ารับทุนการศึกษาจากบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และวิศวกรรมปิโตรเลียม และเรียนในมหาวิทยาลัยที่บริษัทเป็นผู้กำหนด เมื่อจบการศึกษา จะได้เข้าทำงานในบริษัท ปตท.สผ. ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมาก

 

 

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 


"แหล่งอาทิตย์" ในอ่าวไทย โดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน)

REF: http://www.ccop.or.th/epf/thailand/thailand_offered.html

 

 


การเกิดปิโตรเลียม ] การสำรวจปิโตรเลียม ] การกลั่นน้ำมันดิบ ] การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ] เลขออกเทน ] เลขซีเทน ] ไบโอดีเซล ] โครงงานไบโอดีเซล ] น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ] การแยกแก๊สธรรมชาติ ] แบบทดสอบชุดที่ 3 ] IPTC ] น้ำมันดิบรั่วไหล ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:08 +0700
Hit Counter