[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

มลภาวะทางน้ำ
มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางดิน


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

5.2  มลภาวะทางน้ำ

 

ภาวะมลพิษทางน้ำ (Water Pollution) มีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารปราบศัตรูพืช และผงซักฟอก  แม้ว่าปุ๋ยและผงซักฟอกไม่เป็นพิษโดยตรง แต่เป็นอาหารที่ดีต่อพืชน้ำบางชนิดเพราะมีสารฟอสเฟต โดยเฉพาะน้ำทิ้งจากบ้านเรือนจะมีผงซักฟอกปนอยู่ด้วย ฟอสเฟตจะกระตุ้นให้พืชน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อพืชน้ำตาย จุลินทรีย์ในน้ำจะต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากเพื่อย่อยสลายซากพืชเหล่านี้ เป็นเหตุให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง  จึงทำให้น้ำเกิดเน่าเสีย

 

 

2. สารเคมีและวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร สารกำจัดแมลง และกำจัดวัชพืช เช่น สารประกอบไนไตรต์และไนเตรต สารประกอบคลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฟอสเฟต คาร์บาเมต เมื่อตกค้างอยู่ในอากาศหรือดินก็จะถูกน้ำชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำมีสารพิษสะสมหรือปะปนอยู่

 

3. น้ำมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ เมื่อน้ำมันรั่วหรือไหลลงสู่ทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง จะเกิดคราบน้ำมันลอยอยู่ที่ผิวน้ำ คราบน้ำมันจะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถละลายลงสู่น้ำ ทำให้น้ำขาดออกซิเจน

 

 

Back to TOP

 

การบ่งชี้คุณภาพของน้ำ

 

ตามปกติน้ำในธรรมชาติมีออกซิเจนละลายอยู่ 5 – 7 ส่วนในล้านส่วน (5 – 7 ppm) ปริมาณออกซิเจนในน้ำหรือค่า DO (Dissolved Oxygen) จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์น้ำ

 

การบ่งชี้คุณภาพของน้ำ อาจทำได้หลายวิธี เช่น

 

ก) หาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ เรียกว่า ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) ซึ่งจะบอกถึงปริมาณจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนในน้ำ

 

ข) หาปริมาณความต้องการออกซิเจนของสารเคมีที่อยู่ในน้ำ เรียกว่า COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งจะบอกถึงปริมาณสารเคมีที่สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในน้ำ

 

 

 

 

พอลิเมอร์ ] ภาวะมลพิษ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:09 +0700
Hit Counter