บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

สารเชิงซ้อน
สมบัติของธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาของ Cr , Mn ปฏิกิริยาของ Ni , Cu สารประกอบธาตุแทรนซิชัน การเตรียมผลึก สารเชิงซ้อน


[Under Construction]

Home
Up
ทฤษฎีโคออร์ดิเนชัน
ชนิดของลิแกนด์
โคออร์ดิเนชันนัมเบอร์
การเรียกชื่อสารเชิงซ้อน

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

 

สารประกอบเชิงซ้อนและลิแกนด์

 

โลหะแทรนซิชันมีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนที่แตกต่างไปจากโลหะหมู่ที่ IA และหมู่  IIA คือสามารถรวมกับไอออน  หรือหมู่ไอออน โมเลกุลหรือสารบางชนิดที่มีอิเล็กตรอนคู่ว่างอยู่ เกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่เรียกว่า สารประกอบโคออดิเนชัน หรือสารประกอบเชิงซ้อน (Coordination complex, Complex  compound)

สารประกอบเชิงซ้อนหรือไอออนเชิงซ้อน โดยทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยอะตอมหรือไอออนที่อยู่ตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะเรียกว่า นิวเคลียสอะตอม ( Nuclear atom ) มีกลุ่มของไอออนหรือโมเลกุลต่าง ๆ ห้อมล้อมอยู่ ไอออนหรือโมเลกุลที่ห้อมล้อมอยู่นี้เรียกว่า ลิแกนต์ ( ligsnd) โดยปกติพันธะระหว่างอะตอมกลางกับลิแกนต์เป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ ดังนั้นจึงเรียกสารประกอบเซิงซ้อนเหล่านี้อีกขื่อหนึ่งว่า  สารประกอบโคออดิเนชัน  เช่น MnO4-  มีแมงกานีสเป็นอะตอมกลาง  มีออกซิเจนล้อมรอบ  Fe(CN)63-  มีเหล็กเป็นอะตอมกลางและมีไซยาไนด์ไอออนล้อมรอบ  ดังนี้

 

permanganate ion

 

hexayano ferrate (III) ion

 

ตารางแสดงสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิดและไอออนองค์ประกอบ

สารประกอบเชิงซ้อน

ไอออนบวก

ไอออนลบ

สีของสารประกอบ

KMnO4

K+

[MnO4]-

ม่วงแดง

K2MnO4

K+

[MnO4]2-

เขียว

PbCrO4

Pb2+

[CrO4]2+

เหลือง

K3[Fe(CN)6]

K+

[Fe(CN)6]3-

ส้มแดง

Cu[(NH3)4SO4}]

[Cu(NH3)4]2+

[SO4]2-

คราม

Cu[(H2O)5SO4]

[Cu(H2O)5]2+

[SO4]2-

น้ำเงิน

 

 

ธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่เกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือไอออนเชิงซ้อนที่มีสีต่าง ๆ กัน ธาตุแทรนซิชันธาตุหนึ่งอาจเกิดสารประกอบที่มีธาตุองค์ประกอบเหมือนกันได้มากกว่าหนึ่งชนิด เช่น   K2Cr2O7  มีสีส้ม K2CrO4  มีสีเหลือง   ซึ่งการเกิดสีของสารประกอบแทรนซิชันนี้นอกจากขึ้นอยู่กับเลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชันแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ ลิแกนด์ (Ligand) ที่มาล้อมรอบอะตอมของธาตุแทนรซิชันด้วย

สารที่จัดว่าเป็นสารประกอบโคออรEิเนชัน เช่น FeCl4- ion and CrCl3 · 6 NH3 เนื่องจากประกอบด้วยไอออนหรือโมเลกุลที่เชื่อมต่อหรือเกิดโคออรEิเนตกับโลหะแทรนซิชัน ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไอออนเชิงซ้อน (complex ion หรือ coordination complexe) เพราะจัดเป็นไอออนเชิงซ้อนตามทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส (Lewis acid-base complexe) ไอออนหรือโมเลกุลที่เกาะเกี่ยวพันกับไอออนของโลหะแทรนซิชันแล้วเกิดเป็นสารเชิงซ้อนเรียกว่า ลิแกนดE(ligand) ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึงผูกมัด หรือเกี่ยวพัน จำนวนลิแกนดEี่ล้อมรอบโลหะแทรนซิชันเรียกว่า โคออรEิเนชันนัมเบอรE(coordination number)

แม้ว่าสารเชิงซ้อนจะมีส่วนที่สำคัญในองคEระกอบทางเคมีของโลหะแทรนซิชันก็ตาม ธาตุหมู่หลักบางชนิดอาจเกิดสารเชิงซ้อนไดEเช่น อะลูมิเนียม (Al) ดีบุก (Sn) และตะกั่ว (Pb) สามารถสร้างไอออนเชิงซ้อนเป็น AlF63-, SnCl42- และ PbI42- เป็นต้น

 


 

[Back] [Home] [Up]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter