บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

สมการนิวเคลียร์
กัมมันตภาพรังสี ชนิดของรังสี การแผ่รังสี สมการนิวเคลียร์ ปฏืกืรืยานิวเคลียร์ ครึ่งชีวิต การตรวจวัดรังสี การใชธาตุกัมมันตรังสี ความรู้เกี่ยวกับรังสี


[Under Construction]

Home
Up

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

สมการนิวเคลียร์ (Nuclear equation)

นิวเคลียสประกอบด้วยนิวคลีออน (nucleon) ได้แก่ โปรตอนและนิวตรอน ซึ่งรวมกันเรียกว่า นิวไคลด์ (nuclide) อะตอมที่ภายในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน เรียกว่า ไอโซโทป (isotope)

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงแทนเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) และเลขมวล (จำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตรอน) ดังนี้

                                          เมื่อ         X             คือสัญลักษณ์ของธาตุ

                                                          A             คือเลขมวล

                                                          Z             คือเลขอะตอม

การสลายตัวของ   โดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา แสดงได้ดังสมการ

         

® +
         

จากสมการเป็นตัวอย่างของสมการนิวเคลียร์ สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์ซึ่งเกี่ยวข้องเฉพาะภายในนิวเคลียส จึงไม่จำเป็นต้องแสดงประจุอิเล็กตรอนหรือไอออน ตัวทำปฏิกิริยาหรือสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยานิวเคลียร์แสดงโดยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ส่วนอนุภาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นิวไคลด์จะใช้สัญลักษณ์เฉพาะ โดยตัวเลขข้างล่างจะมีค่าเท่ากับประจุ ส่วนตัวเลขข้างบนจะมีค่าเท่ากับเลขมวล ผลรวมของเลขมวลของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับสารตั้งต้น และผลรวมของเลขอะตอมหรือประจุของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับสารตั้งต้น  เช่น

         

® +

  + 

® +
         

ที่มา : http://www.darvill.clara.net/nucrad/detect.htm

 


 

[Back] [Home] [Up] [Next]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter