บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

สมบัติสารประกอบตามคาบ
สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ สมบัติสารประกอบตามคาบ สมบัติของธาตุหมู่ IA , IIA ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA ตำแหน่งไฮโดรเจน


[Under Construction]

Home
Up
สมบัติสารประกอบตามคาบ2
คลอไรด์คาบ 2-3
ออกไซด์คาบ 2-3

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

 

สมบัติของสารประกอบตามคาบ

 

จากการศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของธาตุในตารางธาตุ  เช่น  ขนาดอะตอม  พลังงานไอออไนเซชัน  และค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี  จะพบว่าสมบัติเหล่านี้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากซ้ายไปขวาในแต่ละคาบ  หรือจากบนลงล่างในแต่ละหมู่ค่อนข้างสม่ำเสมอ  สมบัติเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว  จุดเดือด  และความเป็นกรด–เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ ดังตารางต่อไปนี้

 

ตารางแสดงสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2

 

สารประกอบคลอไรด์ของธาตุคาบ
ที่ 2

สมบัติ                   

 

LiCl

BeCl2

BCl3

CCl4

NCl3

Cl2O

ClF

จุดหลอมเหลว (OC)

605

405

-107.3

-23

-40

-20

-154

จุดเดือด (OC)

1350-1360

520

12.5

76.8

71

3.8

-101

ความเป็นกรด–เบส
ของสารละลาย

กลาง

กรด

กรด

ไม่ละลายน้ำ

ไม่ละลายน้ำ

กรด

กรด

 

 

 

ตารางแสดงสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 3

 

สารประกอบคลอไรด์ของธาตุคาบ
ที่ 3

สมบัติ                  

 

NaCl

MgCl2

AlCl3

SiCl4

PCl3

SCl2

Cl2***

จุดหลอมเหลว (oC)

801

714

190*

-70

-112

-78

-101

จุดเดือด (oC)

1465

1412

182.7**

57.57

75.5

59 (สลายตัว)

-34.6

ความเป็นกรด–เบส
ของสารละลาย

กลาง

กลาง

กรด

กรด

กรด

กรด

กรด

 

*          ใช้ความดันทำให้หลอมเหลว

**       ระเหิดก่อนหลอมเหลวที่ความดัน 1 บรรยากาศ

***     ปรากฏอยู่ในรูปโมเลกุลของธาตุ

 

จากตาราง เมื่อพิจารณาจุดหลอมเหลว–จุดเดือดของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ 3 สรุปได้ดังนี้

  • คลอไรด์ของโลหะ  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  เพราะเป็นสารประกอบไอออนิก (ยกเว้น BeCl2 เป็นสารประกอบโคเวเลนต์)

  • คลอไรด์ของอโลหะ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ  เพราะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์

  • สารประกอบคลอไรด์ที่ละลายน้ำได้  พบว่าคลอไรด์ของโลหะมีสมบัติเป็นกลาง  (ยกเว้น BeCl2 และ AlCl3  เป็นกรด)  ส่วนสารละลายคลอไรด์ของอโลหะทุกชนิดมีสมบัติเป็นกรด

 

Back to TOP

 

 


 

[Back] [Home] [Up] [Next]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter