Home Up สารบัญ Web content คำอธิบายรายวิชา วิธีทำแบบฝึกหัด ผลการเรียนรู้ ข้อมูลผู้จัดทำ

ขนาดอะตอม
ขนาดอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลว-จุดเดือด


Home
Up
รัศมีโคเวเลนต์
รัศมีแวนเดอร์วาลส์
รัศมีโลหะ
รัศมีไอออน
แนวโน้มขนาดอะตอม
แบบฝึกหัด ชุดที่ 7

 

สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ

 

จากการศึกษาการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  ช่วยให้ทราบว่าตารางธาตุในปัจจุบันจัดเป็นหมู่และคาบโดยอาศัยสมบัติบางประการที่คล้ายกัน  สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบได้แก่  ขนาดอะตอม  รัศมีไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  และเลขออกซิเดชัน  จะมีแนวโน้มแปรเปลี่ยนไปตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเรียกว่า “สมบัติตามตารางธาตุ” (periodic properties)

 

1. ขนาดอะตอม (Atom size)  
 

จากการศึกษาโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีของโบร์ (Bohr Theory) อิเล็กตรอนในอะตอมจะมีระดับพลังงานได้หลายค่า และเมื่ออิเล็กตรอนอยู่ห่างนิวเคลียสมากก็จะยิ่งมีพลังงานสูง ดังนั้นขนาดของอะตอมจะเล็กหรือใหญ่จึงขึ้นอยู่กับอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดว่าอยู่ในระดับพลังงานใด และขึ้นอยู่กับจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับหมู่และคาบของธาตุในตารางธาตุด้วย เมื่อจะศึกษาแนวโน้มของขนาดอะตอมจึงต้องพิจารณาแนวโน้มของขนาดอะตอมตามหมู่และตามคาบ เนื่องจากแนวโน้มนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นและจำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน

การวัดขนาดที่แน่นอนของอะตอมเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะการกระจายของอิเล็กตรอนในอะตอมตามแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนั้นบอกไม่ได้ว่าสิ้นสุดตรงไหนเพียงแต่คาดว่าเมื่อไกลนิวเคลียสออกไปมาก ๆ โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมีน้อยจนเกือบเป็นศูนย์ และการที่จะแยกอะตอมออกมาเพียงอะตอมเดียวเพื่อวัดขนาดให้แน่นอนก็ทำไม่ได้เพราะอะตอมมีขนาดเล็กมาก นักเคมีมีวิธีที่จะบอกขนาดของอะตอมได้เมื่ออะตอมรวมกันเกิดเป็นโมเลกุล โดยกำหนดให้อะตอมมีรูปร่างเป็นทรงกลม การบอกขนาดอะตอมจึงบอกเป็นรัศมีอะตอม (Atomic radius)

รัศมีอะตอมมี 3 แบบ คือ

  1. รัศมีโคเวเลนต์

  2. รัศมีแวนเดอร์วาลส์

  3. รัศมีโลหะ


 

 


[หน้าหลักเว็บไซต์] [แบบจำลองอะตอม] [การจัดเรียงอิเล็กตรอน] [วิวัฒนาการตารางธาตุ] [สมบัติตารางธาตุ] [เลขออกซิเดชัน]
 [Home] [Up] [Next]

 Copyright 2008  บทเรียนออนไลน์วิชาเคมีนี้ จัดทำโดยครูจุฑามาศ วงษ์สวาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

แสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน  ติดต่อได้ที่  [jutamas.toi@gmail.com].
Last updated: 29/09/2014 21:12:32 +0700.
Hit Counter