Home Up สารบัญ Web content คำอธิบายรายวิชา วิธีทำแบบฝึกหัด ผลการเรียนรู้ ข้อมูลผู้จัดทำ

รัศมีไอออน
รัศมีโคเวเลนต์ รัศมีแวนเดอร์วาลส์ รัศมีโลหะ รัศมีไอออน แนวโน้มขนาดอะตอม แบบฝึกหัด ชุดที่ 7


Home
Up

 

2. รัศมีไอออน (Ionic radius)  
 


Mg  :  1s2 2s2 2p6 3s2
160 pm


Mg2+  :  1s2 2s2 2p6
65 pm

รัศมี O    =  140  pm

รัศมี Mg2+      =  65  pm

 


O  :  1s2 2s2 2p4
73 pm


O  :  1s2 2s2 2p6
140 pm

 

 

อะตอมซึ่งมีจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอน  เมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาหรือเสียอิเล็กตรอนออกไป  อะตอมจะเปลี่ยนไปเป็นไอออน

การบอกขนาดของไอออนทำได้เช่นเดียวกับการบอกขนาดอะตอม  นั่นคือจะบอกเป็นค่ารัศมีไอออน  ซึ่งพิจารณาจากระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของไอออนคู่หนึ่ง ๆ ที่มีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันในโครงผลึก  ตัวอย่างของรัศมีไอออนของ Mg2+ และ O  ในสารประกอบ MgO

เมื่อโลหะทำปฏิกิริยากับอโลหะ  อะตอมของโลหะจะเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก  จำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมจึงลดลง  ทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนลดลงด้วย  หรือกล่าวได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนจะเพิ่มมากขึ้น  จึงมีขนาดเล็กลงกว่าอะตอมเดิม  ส่วนอะตอมของอโลหะส่วนใหญ่จะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนลบ  เนื่องจากมีการเพิ่มของจำนวนอิเล็กตรอน  จึงทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสมีค่าสูงขึ้น  ขอบเขตของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนจึงขยายออกไปจากเดิม  ไอออนลบจึงมีขนาดใหญ่กว่าอะตอมเดิม

 

 

แนวโน้มขนาดไอออนสรุปได้ดังนี้

1.  ขนาดของไอออนของธาตุเดียวกันที่เป็นไอออนบวก

อะตอมที่มีการเสียอิเล็กตรอนไปกลายเป็นไอออนบวก  ถ้าเสียอิเล็กตรอนไปยิ่งมาก  ขนาดของไอออนบวกของอะตอมนั้นยิ่งลดลง  ทั้งนี้เพราะอิเล็กตรอนที่เสียไปทำให้อะตอมมีอิเล็กตรอนเหลือน้อยลง  แต่จำนวนประจุบวกในนิวเคลียสยังคงเดิม  อิเล็กตรอนที่เหลืออยู่จะถูกนิวเคลียสดูดมากยิ่งขึ้น  ขนาดไอออนจึงลดลง  A  >  A+  >  A2+  >  A3+  >  . . .

2.  ขนาดอะตอมกับขนาดของไอออนลบ

อะตอมที่ได้รับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบ  ทำให้มีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น  แต่จำนวนโปรตอนเท่าเดิม  ขนาดอะตอมจะใหญ่ขึ้น  X  <  X–  <  X  <  X  <  . . .

3.  ขนาดของไอออนและขนาดของอะตอมที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

เมื่อไอออนมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน  จะต้องพิจารราจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส  ถ้ามีโปรตอนมากขึ้น  ขนาดจะยิ่งลดลง  เพราะแรงดึงดูดที่นิวเคลียสมีมาก

 

4.  ขนาดของไอออนของธาตุในหมู่เดียวกัน

ขนาดจะใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง  นั่นคือข้างบนจะมีขนาดเล็ก  ข้างล่างจะมีขนาดใหญ่  โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับขนาดอะตอม

5.  ขนาดของไอออนของอะตอมในคาบเดียวกัน

. 3Li+
2

4Be2+
2

5B3+
2

6C
2 , 8

7N
2 , 8

8O
2 , 8

9F–
2 , 8

ใหญ่        โลหะ         เล็ก

ใหญ่

    อโลหะ    

เล็ก

 


REF : http://www.chem1.com/acad/webtext/atoms/atpt-6.html

 

 

 

 

คลิกที่สวิทช์เพื่อดูแนวโน้มขนาดไอออน

 

Back to Top

 

 

 


[หน้าหลักเว็บไซต์] [แบบจำลองอะตอม] [การจัดเรียงอิเล็กตรอน] [วิวัฒนาการตารางธาตุ] [สมบัติตารางธาตุ] [เลขออกซิเดชัน]
 [Back] [Home] [Up] [Next]

 Copyright 2008  บทเรียนออนไลน์วิชาเคมีนี้ จัดทำโดยครูจุฑามาศ วงษ์สวาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

แสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน  ติดต่อได้ที่  [jutamas.toi@gmail.com].
Last updated: 29/09/2014 21:12:32 +0700.
Hit Counter