Home Up สารบัญ Web content คำอธิบายรายวิชา วิธีทำแบบฝึกหัด ผลการเรียนรู้ ข้อมูลผู้จัดทำ

การทดลองของมิลลิแกน
การทดลองของมิลลิแกน แบบฝึกหัด ชุดที่ 1


Home
Up

 

การหาประจุและมวลของอิเล็กตรอน

 
   

ในปี พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) รอเบิร์ต แอนดรูส์ มิลลิแกน (Robert Millikan) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ทำการทดลองชื่อ “การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน” (Millikan oil–drops experiment) หาประจุของอิเล็กตรอนได้  มีค่าเท่ากับ 1.6 x 10–19 คูลอมบ์

 

 

 

การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

 

ดูแอนิเมชันการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

 

LEARNING OBJECT การทดลองของมิลลิแกน

การทดลองหยดน้ำมัน ตอนที่ 1

การทดลองหยดน้ำมัน ตอนที่ 2

การทดลองหยดน้ำมัน ตอนที่ 3

การทดลองหยดน้ำมัน ตอนที่ 4

 

 

 

 

   
   
 

          

เมื่อทราบค่าประจุไฟฟ้าก็สามารถคำนวณมวลของอิเล็กตรอนได้โดยอาศัยอัตราส่วน e/m ที่ทอมสันหาไว้  ดังนี้

                                       =            1.76 x 108           C/g

               m          =           

                  m          =           

                                                  =            9.11  x  10–28               g

 

Back to Top

 

 

 


[หน้าหลักเว็บไซต์] [แบบจำลองอะตอม] [การจัดเรียงอิเล็กตรอน] [วิวัฒนาการตารางธาตุ] [สมบัติตารางธาตุ] [เลขออกซิเดชัน]
 [Home] [Up] [Next]

 Copyright 2008  บทเรียนออนไลน์วิชาเคมีนี้ จัดทำโดยครูจุฑามาศ วงษ์สวาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

แสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน  ติดต่อได้ที่  [jutamas.toi@gmail.com].
Last updated: 29/09/2014 21:12:32 +0700.
Hit Counter