Home สารบัญ Web content คำอธิบายรายวิชา วิธีทำแบบฝึกหัด ผลการเรียนรู้ ข้อมูลผู้จัดทำ

ผลการเรียนรู้


Home

 

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30221

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

************

1. อธิบายความหมายของแบบจำลองอะตอมและบอกสาเหตุที่ทำให้แบบจำลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. บอกความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกได้

3. บอกสมบัติบางประการของอนุภาคมูลฐาน เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้

4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น  ความถี่  และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และอธิบายการเกิดและลักษณะของแถบสเปกตรัมของแสงขาวและสเปกตรัมของธาตุได้

5. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่าง ๆ ในอะตอมของธาตุ

6. บอกแนวคิดในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่าง ๆ ได้

7. สรุปสมบัติต่าง ๆ ของธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม  รัศมีไออน  พลังงาน
ไอออไนเซชัน  ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได้

8. คำนวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออนต่าง ๆ ได้

9. อธิบายการเกิดพันธะ  การเขียนสูตร  การเรียกชื่อ  และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุล  ความยาวพันธะ  พลังงานพันธะ  โมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้วได้

10. อธิบายโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์  และทำนายรูปร่างของโมเลกุล
โคเวเลนต์ได้

11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล  โครงสร้างกับโครงผลึกร่างตาข่ายกับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารได้

12. อธิบายการเกิด  โครงสร้าง  การเขียนสูตร  การเรียกชื่อ  สมบัติและประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก

13. ทำการทดลอง  รวบรวมข้อมูล  แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผลการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของสารไอออนิกเมื่อละลายน้ำและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารไอออนิก

14. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได้

 

 

 


[หน้าหลักเว็บไซต์] [แบบจำลองอะตอม] [การจัดเรียงอิเล็กตรอน] [วิวัฒนาการตารางธาตุ] [สมบัติตารางธาตุ] [เลขออกซิเดชัน]
 [Home]

 Copyright 2008  บทเรียนออนไลน์วิชาเคมีนี้ จัดทำโดยครูจุฑามาศ วงษ์สวาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

แสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน  ติดต่อได้ที่  [jutamas.toi@gmail.com].
Last updated: 29/09/2014 21:12:32 +0700.
Hit Counter