[Company Logo Image]

Home สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส


 

[Under Construction]

Home
เลือกบทเรียน
ความหมาย e-learning
วิธีใช้บทเรียน
เข้าสู่บทเรียน
Services
ข่าวสาร
เว็บไซต์โรงเรียน


อุดมการณ์และความคาดหวัง :

เว็บไซต์เชิงวิชาการที่เป็นภาษาไทยยังมีน้อยมาก เพื่อให้มีแหล่งสืบค้นและแหล่งเรียนรู้วิชาเคมีที่เป็นภาษาไทยมากขึ้น จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้บทเรียนชุดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจในวิชาเคมีทั่ว ๆ ไป และเป็นมรดกทางวิชาการสำหรับลูกหลานไทยต่อไป ในการจัดทำจะมีการพัฒนาเนื้อหา สื่อประกอบต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนและผู้สนใจ หากมีข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงแก้ไข โปรดส่งคำชี้แนะได้ที่ที่อยู่อีเมล์ด้านล่าง


บทเรียน e-Learning :

บทเรียน e-Learning วิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทุกคน ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน ผู้จัดทำหวังด้วยใจเต็มเปี่ยมว่าบทเรียนนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกคนที่มีใจแสวงหาความรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงถึง

สาระสำคัญโดยย่อของเว็บไซต์

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาเรียนรู้

การศึกษาเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ จะต้องศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เข้าสู่บทเรียน


Contact Information

Telephone
032-425070
FAX
032-425809
Postal address
ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Electronic mail
General Information: pmpsci@hotmail.com
Sales:
Customer Support:
Webmaster: pmpsci@yahoo.com

 


 

เลือกบทเรียน ] ความหมาย e-learning ] วิธีใช้บทเรียน ] เข้าสู่บทเรียน ] Services ] ข่าวสาร ] เว็บไซต์โรงเรียน ]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright 2009 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Last modified: 13/09/2554 22:23:39 +0700
Hit Counter