[Company Logo Image]

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

ของเหลว
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส


 

[Under Construction]

Home
Up
ความตึงผิว
แรงเชื่อมแน่นแรงยึดติด
การระเหย
ความดันไอ-จุดเดือด

สมบัติของของเหลว

ของเหลวมีสมบัติทั่วไปดังนี้

1.  มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง

2.  มีการจัดเรียงอนุภาคไม่เป็นระเบียบ และมีที่ว่างระหว่างอนุภาคเล็กน้อย ทำให้อนุภาคของของเหลวมีอิสระในการเคลื่อนที่ได้มากกว่าของแข็ง แต่ไม่แยกจากกัน ของเหลวจึงไหลได้

3.  รูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ และมีปริมาตรคงที่ที่อุณหภูมิและความดันคงที่

4. ของเหลวสามารถแพร่ได้  ถ้านำของเหลว 2 ชนิดมาผสมกัน เช่น หยดน้ำหมึกลงในแก้วน้ำ ในตอนแรกจะสังเกตเห็นว่าเฉพาะน้ำรอบ ๆ หยดน้ำหมึกจะกลายเป็นสีของหมึก เมื่อเวลาผ่านไประยะเลาหนึ่งน้ำที่มีสีของน้ำหมึกจะมีขอบเขตกว้างขึ้น และในที่สุดน้ำทั่วทั้งภาชนะจะมีสีเดียวกับสีน้ำหมึก ที่เป็นเช่นนี้เพราะโมเลกุลของน้ำหมึกแพร่กระจายปะปนไปกับโมเลกุลของน้ำ นั่นคือ ของเหลวสารมารถแพร่ได้

 

การแพร่ของของเหลว 

 


 

Back ] Home ] Up ] Next ] ความตึงผิว ] แรงเชื่อมแน่นแรงยึดติด ] การระเหย ] ความดันไอ-จุดเดือด ]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright 2009 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Last modified: 13/09/2011 22:23:39 +0700
Hit Counter