[Company Logo Image]

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

สมบัติของของแข็ง
สมบัติของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาค รูปของกำมะถัน ชนิดของผลึก ของแข็งอสัณฐาน การเปลี่ยนสถานะ


 

[Under Construction]

Home
Up

สมบัติของของแข็ง

จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร พบว่าของแข็งมีสมบัติหลายประการดังนี้

1. สารชนิดเดียวกันเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแก๊ส จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารในสถานะของแข็งส่วนใหญ่มีค่าสูกว่าของเหลวและแก๊ส

2. ของแข็งมีรูปร่างแน่นอนไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ มีปริมาตรคงที่ที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ ไม่สามารถไหลได้ เนื่องจากอนุภาคอยู่ชิดกันมาก การจัดเรียงอนุภาคอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน

3. ของแข็งแพร่ได้ช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวและแก๊ส

4. ของแข็งบางชนิดเป็นตัวนำความร้อนและตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นสารกึ่งตัวนำ และบางชนิดเป็นฉนวน

5. ของแข็งบางชนิดสมารถจัดเรียงตัวเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอน เรียกว่า ผลึก บางชนิดอาจจะมีผลึกได้หลายแบบ และบางชนิดไม่สามารถเกิดผลึกได้ เรียกว่า ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)

 


 

Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Last modified: 13/09/2011 22:23:39 +0700
Hit Counter