[Company Logo Image]

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

การจัดเรียงอนุภาค
สมบัติของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาค รูปของกำมะถัน ชนิดของผลึก ของแข็งอสัณฐาน การเปลี่ยนสถานะ


 

[Under Construction]

Home
Up

การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง

 

ของแข็งที่เกิดจากการเรียงอนุภาคอย่างเป็นระเบียบ มีรูปร่างเฉพาะตัวเรียกว่าผลึก ผลึกของของแข็งแต่ละชนิดจะมีผิวหน้าที่เรียบ ซึ่งทำมุมกันด้วยค่าที่แน่นอน เป็นลักษณะเฉพาะตัว ผลึกที่มีขนาดใหญ่ ๆ เมื่อทำให้ผลึกเล็กลงเช่นโดยการบด ส่วนเล็ก ๆ จะยังคงรักษารูปผลึกเป็นแบบเดิมอยู่ โดยทั่วไปของแข็งชนิดเดียวกันจะมีการจัดเรียงอนุภาคเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าของแข็งนั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น ผลึกของของแข็งจะมีจุดหลอมเหลวคงที่ และมีช่วงอุณหภูมิของการหลอมเหลวสั้น

 

 

 

 

 

การที่ของแข็งมีการจัดเรียงโมเลกุลต่างกัน ทำให้เกิดผลึกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้สมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นแตกต่างกัน

·       ในกรณีที่ของแข็งชนิดหนึ่งมีผลึกได้หลายแบบ เรียกว่า มีรูป (Polymorphism)

·       ในกรณีที่ธาตุชนิดเดียวกันแต่มีการจัดเรียงโครงสร้างของโมเลกุลหรือโครงสร้างของผลึกต่างกัน ก็เรียกว่ารูป (Allotrope)

 

 

  

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำเมื่อแข็งตัว
(Freezing Dynamics of Water I)

 

REF :  http://www.youtube.com/watch?v=gmjLXrMaFTg&feature=related

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำเมื่อแข็งตัว
(Freezing Dynamics of Water II)

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=RIW65QLWsjE&NR=1

 

Back to TOP

 

 


 

Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Last modified: 13/09/2011 22:23:39 +0700
Hit Counter