[Company Logo Image]

Home Up สารบัญเว็บ ค้นหา ผู้จัดทำ 

เซลล์อิเล็กโทรไลต์

ไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์ความเข้มข้น ประเภทของเซลล์กัลวานิก เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะ เทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าเคมี
 


[Under Construction]

Home
Up
อิเล็กโทรลิซิส
การแยกสารละลาย KI
การแยกสารที่หลอมเหลว
การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า
การผลิตโลหะอะลูมิเนียม
การผลิตโลหะแมกนีเซียม
การทำโลหะให้บริสุทธิ์

 

3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ประกอบ ด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วจุ่มอยู่ในสารละลาย อิเล็กโทรไลต์หรือ อิเล็กโทรไลต์เหลว เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์จะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นและได้สารใหม่

 

การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis)

มื่อผ่านกระแสไฟฟ้าตรงลงในน้ำกลั่นที่หยดสารละลาย H2SO4 ลงไปเป็นอิเล็กโทรไลต์ พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง โดยขั้วที่ต่อกับขั้วลบของของแบตเอรีมีปริมาณแก๊สเกิดขึ้นมากกว่าที่ขั้วบวก แก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบคือแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่ติดไฟได้ และแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วบวกคือแก๊สออกซิเจนซึ่งช่วยให้ไฟติด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้

 แอโนด :    (ขั้วที่ต่อกับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง) H+ ในสารละลายมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าน้ำจึงรับอิเล็กตรอนเกิดแก๊สไฮโดรเจนดังสมการ

                                             2H+(aq)   +   2e–    ®     H2(g)

แคโทด :            (ขั้วที่ต่อกับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง) น้ำเกิดออกซิเดชันได้ง่ายกว่า  SO42– ในสารละลาย จึงให้อิเล็กตรอนเกิดแก๊สออกซิเจนดังสมการ

                                                            H2O(l)    ®     O2(g)   +   2H+(aq)   +   2e–

ปฏิกิริยารวม :                                           H2O(l)    ®     H2(g)   +   O2(g)

 

การทดลองอิเล็กโทรลิซิส

 

Back to TOP

 

 


[Home] [Up] [อิเล็กโทรลิซิส] [การแยกสารละลาย KI] [การแยกสารที่หลอมเหลว] [การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า] [การผลิตโลหะอะลูมิเนียม] [การผลิตโลหะแมกนีเซียม] [การทำโลหะให้บริสุทธิ์]

บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่ pmpsci@yahoo.com .
Copyright © 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25/04/2013 17:28:33 +0700
Hit Counter