[Company Logo Image]

Home Up สารบัญเว็บ ค้นหา ผู้จัดทำ 

ปฏิกิริยารีดอกซ์

ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ 1 การดุลสมการรีดอกซ์ 2
 


[Under Construction]

Home
Up

 

ปฏิกิริยารีดอกซ์

 

ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction) นี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชัน–รีดักชัน ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่มีการให้และรับอิเล็กตรอน ซึ่งประกอบด้วย 2 ครึ่งปฏิกิริยา ดังนี้

1) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) เป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน ซึ่งสารที่ให้อิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เรียกว่า เกิดออกซิเดชัน

                                                            Zn(s)            ®                 Zn2+(s)   +   2e–

Zn เป็นสารที่ให้อิเล็กตรอน เกิดเป็น Zn2+ สารที่ให้อิเล็กตรอนเรียกว่า ตัวรีดิวซ์ (Reducing agent)

2) ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction reaction) เป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน ซึ่งสารที่รับอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชันลดลง เรียกว่า เกิดรีดักชัน

                                             Cu2+(s)   +   2e–            ®                 Cu(s)

Cu2+ เป็นสารที่รับอิเล็กตรอน เกิดเป็น Cu สารที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า ตัวออกซิไดส์ (Oxidizing agent)

ปฏิกิริยาในออกซิเดชันและรีดักชันเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ Zn ให้อิเล็กตรอนจึงเป็นตัวรีดิวซ์ และ Cu2+ รับอิเล็กตรอนจึงเป็นตัวออกซิไดส์ หรือกล่าวได้ว่า Cu2+ ถูกรีดิวซ์  และ Zn ถูกออกซิไดส์

 

ตัวออกซิไดส์และตัวรีดิวซ์

ตัวออกซิไดส์ หมายถึงสารที่รับอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้อะตอมอื่นมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น

ตัวรีดิวซ์หมายถึงสารที่ให้อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้อะตอมอื่นมีเลขออกซิเดชันลดลง

 

 เป็นตัวรีดิวซ์ เพราะให้อิเล็กตรอน หรือทำให้ Mn เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจาก +7 ใน  ไปเป็น +2 ใน Mn2+ และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

เป็นตัวออกซิไดส์ เพราะรับอิเล็กตรอน หรือทำให้ S เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจาก +4 ใน  ไปเป็น +6 ใน  และเกิดปฏิกิริยารีดักชัน

 

จากสมการ H2S เป็นตัวรีดิวซ์ เพราะให้อิเล็กตรอน หรือทำให้  เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจาก +7 ใน  ไปเป็น +2 ใน Mn2+ และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

เป็นตัวออกซิไดส์ เพราะรับอิเล็กตรอน หรือทำให้ S เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจาก –2 ใน H2S ไปเป็น 0 ใน S และเกิดปฏิกิริยารีดักชัน

 

การพิจารณาว่าเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์หรือไม่

1. ในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไปหรือ ถ้าเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงโดยสารหนึ่งมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น และอีกสารหนึ่งมีเลขออกซิเดชันลดลง แสดงว่าเป็นปฏิกิริยารัดอกซ์

2. ถ้าในปฏิกิริยามรธาตุอิสระอยู่ด้วย ปฏิกิริยานั้นจะเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ เพราะธาตุอิสระมีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์ จะถูกเปลี่ยนให้มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นหรือลดลง

 

 


[Home] [Up]

บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่ pmpsci@yahoo.com .
Copyright © 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25/04/2013 17:28:33 +0700
Hit Counter