แบบทดสอบหลังเรียน
[Home][ความหมาย][ความสำคัญ][วิธีการศึกษา][แหล่งเรียนรู้][บทสรุป][แหล่งเรียนรู้/อ้างอิง][แบบทดสอบก่อนเรียน][แบบทดสอบหลังเรียน]
Home 
ความหมาย 
ความสำคัญ 
วิธีการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/อ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. นักเรียนต้องศึกษาสภาพท้องถิ่นของนักเรียนเพราะเหตุใด
            ก.  เป็นแหล่งที่ทำมาหากิน
            ข.  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ
            ค.  เป็นแหล่งที่ต้องศึกษาและพัฒนา
            ง.  เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม  ประเพณี

6. ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเพชร  นักเรียนจะพบมากที่ใด

  ก.  โรงเรียน
  ข.  สถานที่ราชการ
  ค.  ตามที่สาธารณะ
  ง.  วัดวาอารามต่าง ๆ

2. ข้อใดคือความสำคัญของการศึกษาท้องถิ่น

  ก.  เพื่อวางนโยบายในการพัฒนา
  ข.  เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า  OTOP
  ค.  เพื่อเข้าใจสภาพโดยทั่วไปของท้องถิ่น
  ง.   เพื่อจัดงบประมาณในการพัฒนาให้ถูกต้อง

7. ข้อใดคือการเรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด จากแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องที่สุด

  ก.  สุภาอ่านรายละเอียดจากหนังสือ
  ข.  วารีดูขั้นตอนการทำจากภาพยนต์
  ค.  กิติสอบถามจากครูสอนวิชาคหกรรม
  ง.  สมศรีคุยกับป้างามที่ทำน้ำตาลโตนด

3. ถ้ามาลีต้องการทราบข้อมูลและความเป็นมาของหมู่บ้าน  มาลี
    ควรใช้วิธีการใด

  ก.  การสังเกต 
  ข.  การสำรวจ
  ค.  การสัมภาษณ์
  ง.  การอ่านข้อมูล

8. วัดบรรพตาวาส(วัดเขากระจิว)  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
     ประวัติศาสตร์ เพราะเหตุใด

   ก.  เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด
   ข.  มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ
   ค.  มีขวานหินขัดและโกลนพระพุทธรูป
   ง.  มีภาพวาดปรากฏที่ผนังพระอุโบสถ

4. ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลการผลิตสินค้า OTOP  ในหมู่บ้าน
    นักเรียน  นักเรียนควรใช้วิธีการใด

  ก.  ให้คุณแม่บอก
  ข.   เปิดดูในอินเตอร์เน็ต
  ค.  ไปสำรวจและจดบันทึกเอง
  ง.   สอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียง

9. อำเภอหนองหญ้าปล้อง   มีชนกลุ่มน้อยชนชาติใดอาศัยอยู่มากที่สุด

   ก.  มอญ
   ข.  มุสลิม
   ค.  กะเหรี่ยง
   ง.  ไทยทรงดำ

5. หนังใหญ่  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดในด้านใด

    ก.  จิตรกรรม
    ข.  ประติมากรรม
    ค.   การละเล่นพื้นบ้าน
    ง.   ประเพณีและวัฒนธรรม

10. เพราะเหตุใดจังหวัดเพชรบุรี  จึงได้ชื่อว่า  เมืองสามวัง

   ก.  เป็นจังหวัดเดียวที่มีพระราชวัง
   ข.  พระมหากษัตริย์สร้างพระราชวังถึง  3  แห่ง
   ค.  พระราชวัง  3  แห่งสร้างโดยรัชกาลที่  5
   ง.  ขุนนางสร้างพระราชวังถวายพระมหากษัตริย์  3  แห่ง