Home 
แนวดำเนินงาน 
[แหลมผักเบี้ย
[ป่าละอูและเขาพะเนินทุ่ง
[โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ
[โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง
[โครงการหมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่
[โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง] 
[โครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
[มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
[พัฒนาห้วยทราย
[มูลนิธิชัยพัฒนา
[โครงการอนุรักษ์เขานางพันธุรัต] 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง

โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง

วัตถุประสงค์              จัดตั้งศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตร เพื่อศึกษาหาข้อมูลในด้านการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
                                       พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่แห้งแล้ง และสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรจัดสรรที่ดินว่างเปล่าให้เกษตรกรเพาะปลูก
                                       ตามวิธีการเกษตรแผนใหม่ และจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร

พื้นที่ดำเนินการ        หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ เนื้อที่โครงการ 12,500 ไร่

ประวัติความเป็นมา        เมื่อปี 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนและดูแลทุกข์สุขของ
                                        ราษฎรตามท้องที่เขตจังหวัดใกล้เคียงกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์   จึงได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร  กลุ่มชาว
                                         สวนผักชะอำ   83  ครอบครัว   ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์    ที่จะนำไปประกอบอาชีพจึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ใน
                                         พระบรมราชูปถัมภ์  ภายหลังเกษตรกรเหล่านี้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  จึงทรงโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีไป
                                         จัดหาพื้นที่ในเขต จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์   นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ดังกล่าว ซึ่งในขณะเดียวกันพื้นที่
                                         บริเวณหุบกะพง   อ.ชะอำ   เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการอิสราเอล   ได้มีการอพยพ
                                         เกษตรกร   2   ครอบครัว   เข้าอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินจัดสรร เพื่อหาข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุง
                                         และอพยพครอบครัวเกษตรกร   ที่เหลือเข้าอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดิน  โดยได้จัดสร้างเป็นหมู่บ้านเกษตรกร  โดยมี
                                         ทางราชการคอยช่วยเหลือ    และได้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   และวิธีการของสหกรณ์จนเห็นว่าสมาชิก
                                         หมู่บ้านเกษตรกรเข้าใจดีพอแล้ว   จึงเข้าชื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร  โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตร
                                         หุบกระพง จำกัด”

ผลการดำเนินการ          ดำเนินภารกิจหลัก   ได้แก่   งานการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ การขออนุญาตสร้างบ้าน , การขออนุญาตออกเลขที่
                                         บ้าน , การแก้ไขกรณีพิพาทและการตรวจสอบสิทธิการ ครอบครองที่ดิน  จัดหาระบบชลประทานและการจัดสรรการใช้น้ำ
                                         มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 สถานี สถานีที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง สถานีที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ระบบท่อชลประทาน ความยาว
                                         40 กิโลเมตร เป็นระบบท่อใยหิน เอส เบส ทอส ขนาด ø 12 นิ้ว , 10 นิ้ว , 8 นิ้ว , 6 นิ้ว , แล้วเข้าพื้นสมาชิก 4 นิ้ว และ
                                         อ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของชลประทาน จำนวน 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกะพง ความจุ 400,000 ลบ.ม. อ่างเก็บ
                                        น้ำห้วยทราย - หุบกะพง ความจุ 800,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ความจุ 320,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก
                                        ความจุ 15,000 ลบ.ม.    สาธิตและทดลองการเกษตร    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานสหกรณ์ในโครงการ และส่งเสริม
                                        สหกรณ์ในโครงการ ซึ่งปัจจุบันในปี 2548 ได้มีการจัดแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว 7,608
                                        ไร่