เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ

 

                 

                 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นที่ราบลุ่ม    ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนของแม่น้ำเพชรบุรี ที่มีความอุดมสมบูรณ์   พื้นที่จึง
มีความสำคัญเปรียบได้กับเส้นโลหิตของชาวเพชรบุรี   เพราะเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ตลอดสองฝั่งของลำน้ำ   ยังประโยชน์ทั้งในด้าน
การอุปโภคบริโภค    การเกษตร    และการคมนาคม      ตลอดความยาวของลำน้ำและพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์    
 

img11.gif

แม่น้ำเพชรบุรี

      แม่น้ำเพชรบุรีมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางทิศตะวันตก
ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า  ในเขตอำเภอแก่งกระจานไหลลงมาทาง
ทิศตะวันออก  จากนั้นก็ไหลวกขึ้นทางเหนือถึงแม่น้ำบางกลอย    ผ่านทางทิศตะวันออกถึง
ห้วยแม่ประโคน    เข้าอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   มีสาขา
จากห้วยแม่ประจันต์    ไหลมาสมทบที่เขื่อนเพชร    ผ่านอำเภอท่ายาง   อำเภอบ้านลาด
 อำเภอเมืองเพชรบุรี   แล้วไหลออกทะเลสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลม

                ระยะทางที่แม่น้ำเพชรบุรีไหลออกสู่ทะเลนี้  ลำน้ำจะแยกเป็น  2  สาย โดยมีคลองขุดแยกที่บ้านปากคลอง  ตำบลบางครก   อำเภอ
บ้านแหลม   สายแรกแม่น้ำเพชรบุรีจะไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ออกสู่ทะเลที่ตำบลบ้านแหลม  ระยะทาง  8  กิโลเมตร   ส่วนอีกสาย
จะไหลแยกขึ้นไปทางเหนือผ่านวัดเขาตะเครา    ไปรวมกับลำน้ำจากอำเภอบ้านลาด    ซึ่งผ่านตำบลหัวสะพานและตำบลบางจาก   อำเภอเมือง
ผ่านเขาสมอระบัง  และสมทบกับคลองบ้านน้อย  อำเภอเขาย้อย  ที่บ้านสามแพรก  อำเภอบ้านแหลม    โดยมีลำน้ำจากอำเภออัมพวาไหลมา
สมทบอีกสายหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีคลองระบายหลายสาย    ที่ขุดเชื่อมกับแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างก่อนออกสู่ทะเลที่อำเภอบ้านแหลม  มีความยาว
ประมาณ  210  กิโลเมตร     

                แม่น้ำเพชรบุรีในช่วงต้น ๆ ก่อนถึงตัวจังหวัดเพชรบุรีลำน้ำจะเป็นตลิ่งสูงชัน  ในระยะฤดูน้ำหลากจะมีการทับถมของตะกอน   ทำให้
้เกิดเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงอย่างกว้างขวาง ในระยะก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน   ประชากรสองฝั่งแม่น้ำทำการเกษตรได้ผลดี     แต่
หลังจากการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน   ซึ่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและบรรเทาอุทกภัย  มีผลกระทบทำให้การ
ทับถมของตะกอนที่แม่น้ำเคยมีให้ในระยะน้ำท่วมหรือน้ำหลากมีน้อยลง   ซึ่งตะกอนดังกล่าวจะเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับการเพาะปลูกบริเวณสองฝั่ง
แม่น้ำ    

                บริเวณใต้ตัวจังหวัดเพชรบุรีจนลงไปถึงปากอ่าวบ้านแหลม    ลำน้ำช่วงนี้ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้    แต่ในปัจจุบันลำน้ำ
ตื้นเขินมากขึ้น  ทำให้ไม่อาจใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ดังแต่ก่อน   ปัจจุบันจึงมีการใช้เส้นทางคมนาคมบริเวณปลายน้ำเป็นส่วนใหญ่  อย่างไร
ก็ตาม  แม้ลักษณะของแม่น้ำจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง  แต่ก็ยังเป็นบริเวณที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจ   อันเนื่องจากการใช้ประโยชน์
จากน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มปริมาณขึ้นจากการที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   ทำให้ความต้องการใช้น้ำในกิจกรรม
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย