ลักษณะภูมิอากาศ
Home 
ที่ตั้ง-อาณาเขต 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่ง  ที่ได้รับอิทธิพลของความแตกต่างระหว่างพื้นดินอันกว้างใหญ่ของทวีปเอเซีย  และพื้นน้ำอันไพศาล
ของมหาสมุทรตอนใต้  นั่นคือการเกิดลมมรสุม โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมฤดูร้อน     ซึ่งเป็นลมมรสุมที่มีความสำคัญต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดมาก  ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฤดูหนาวจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง
และความหนาวเย็น  นอกจากลมมรสุม  เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น (Humio  Tropic)  มีโอกาสรับแสงอาทิตย์เต็มที่ตลอดทั้งปี
 และจะมีโอกาสเห็นดวงอาทิตย์ตรงศีรษะเที่ยงวันปีละ 2 ครั้ง คือราววันที่ 25-26 เมษายนและวันที่ 19-20 สิงหาคม  

                    อุณหภูมิ จากสถิติอุณหภูมิของสถานีตรวจอากาศจังหวัดเพชรบุรี   กรมอุตุนิยมวิทยา  สรุปได้ว่า  ในปี  2548  จังหวัดเพชรบุรี
มีอุณหภูมิเฉลี่ย  28.17 องศาเซลเซียสสูงสุด  36.5 องศาเซลเซียส (วันที่  5  สิงหาคม  2548) และต่ำสุด  16.5  องศาเซลเซียส(วันที่  14
 มกราคม  2548)

                    ทิศทางและความเร็วของลม  จังหวัดเพชรบุรีได้รับอิทธิพลจากลมประจำฤดูได้แก่  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมพายุ  รวมทั้งลมบกลมทะเลที่พัดประจำเวลาในพื้นที่ชายฝั่งทะเล    ระยะที่ลมมีกำลังแรงจะปรากฏในช่วง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  ซึ่งอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่โดยเฉลี่ยแล้ว    จังหวัดเพชรบุรีมีความเร็วลม
โดยเฉลี่ยไม่เกิน  10  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน  โดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเล

                  ปริมาณน้ำฝน   จังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยโดยธรรมชาติ  เนื่องจากที่ตั้งจังหวัดอยู่ในเขตเงาฝนของ
เทือกเขาตะนาวศรี  จากสถิติน้ำฝน ( พ.ศ. 2539 - 2548 ) สรุปได้ว่า  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ  10  ปีประมาณ  957.02 มิลลิเมตรต่อปี   
และจำนวนวันที่ฝนตกโดยเฉลี่ยประมาณปีละ  102 วัน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศเดือนที่ฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน - ตุลาคม
ส่วนเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์