จากเมืองยุทธศาสตร์สู่เมืองตากอากาศ
Home 
ที่มาของชื่อ 
ความเป็นมา 
เมืองเพชรในอดีต 
บุคคลสำคัญ 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

    

สาระสำคัญ

                    เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่     ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า    มีเรือสินค้าจากต่างประเทศมาจอดแวะพัก  และยังเป็น
เมืองหน้าด่านสำคัญในการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน     ชาวเพชรบุรีได้สืบทอดเอกลักษณ์จากบรรพบุรุษในด้านต่างๆ   เช่น  ความ
กล้าหาญ  ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์      รวมทั้งความสามารถในเชิงช่างในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม   จนได้
รับยกย่องเกี่ยวกับสกุลช่างเมืองเพชรในหลายสาขา     ซึ่งยังมีหลักฐานความเจริญดังกล่าวทั้งจากบุคคลผู้สืบสานผลงานในอดีต     ทำให้เกิด
ความก้าวหน้าไปตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศในปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                      มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบุรี   เมืองเพชรบุรีในสมัยต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลสำคัญของ
เมืองเพชรบุรีในอดีตจนถึงปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายที่มาของชื่อเมืองเพชรบุรีได้
  2. อธิบายประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบุรีได้
  3. ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในเมืองเพชรบุรีได้
  4. จำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัยที่พบในจังหวัดเพชรบุรีได้
  5. เห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยต่าง ๆ
  6.  อธิบายประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของเมืองเพชรบุรีในอดีตและปัจจุบันได้
  7. ชื่นชมบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่างของเมืองเพชรบุรีได้
  8. เขียนประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของเมืองเพชรบุรีในรูปแผนที่ความคิดได้