ดิน และลักษณะของดิน

 

Home 
ดิน และลักษณะของดิน 
น้ำและแหล่งที่มา 
หินและแร่ธาตุ 
ป่าไม้ 
ชายฝั่งทะเล เขต 1 
ความหมายของสัตว์ป่า 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

                      ดิน เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติ   ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต     ดินให้ปัจจัยในการดำรงชีวิต    เป็นแหล่งผลิตอาหาร  
 เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่  คุณภาพดินจึงมีความสัมพันธ์ต่อความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละภูมิภาค เช่นเดียวกับดิน
ในจังหวัดเพชรบุรีก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น   2  ประเภท  ดังนี้

ลักษณะและประเภทของดิน

 1. ดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย   ลักษณะดินเกิดจากตะกอนลำน้ำต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกัน  จึงมีความอุดมสมบูรณ์  ส่วนใหญ่
  ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน  เช่น  มะนาว  ชมพู่     มะม่วง  กล้วยและพืชผักสวนครัว พบบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัดในเขตอำเภอ
  เมือง     อำเภอเขาย้อย    อำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาด
   
 2.  ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทราย    ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์   ระบายน้ำได้ดี  จึงใช้ปลูกพืชไร่   เช่น  ข้าวโพด  
  มันสำปะหลัง  อ้อย  ฝ้าย  ถั่วเขียวและพืชสวนครัวต่าง ๆ พบบริเวณตอนกลางของอำเภอหนองหญ้าปล้อง    อำเภอแก่งกระจาน  
  ทางตะวันตกของอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำ

                แต่กระนั้นในบางพื้นที่ก็พบว่ามีดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเป็นดินที่มีปัญหา  ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  ได้แก่

                -  ดินตื้น     คือ ดินที่มีหน้าดินตื้นเกินไป  มีแร่ธาตุไม่เพียงพอแก่ความต้องการของพืช  พบบริเวณตอนล่างของอำเภอท่ายาง  
และบางส่วนของอำเภอเขาย้อย

                -  ดินที่มีสภาพเป็นกรด     คือ ดินที่มีความเป็นกรดสูง  มีค่า pH สูงกว่า  7  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ   พบในบริเวณชายฝั่งทะเล
อำเภอบ้านแหลม   และพื้นที่เป็นป่าชายเลนในอำเภอชะอำ   และตอนบนของอำเภอบ้านลาด

                -  ดินเค็ม    คือ ดินที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบมากเกินไปและมีค่า pH ต่ำกว่า  7  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ  10  ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด     ส่วนใหญ่อยู่ชายฝั่งทะเลเขตอำเภอบ้านแหลม  และบางส่วนของอำเภอชะอำ