ประเภทของสัตว์ป่า

 

Home 
ดิน และลักษณะของดิน 
น้ำและแหล่งที่มา 
หินและแร่ธาตุ 
ป่าไม้ 
ชายฝั่งทะเล เขต 1 
ความหมายของสัตว์ป่า 
[ประเภทของสัตว์ป่า] 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

                                                                                                 ประเภทของสัตว์ป่

                  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน    ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นหลักซึ่ง  ได้แก่   สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม   สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก   สัตว์ปีกและปลาในแหล่งน้ำ   จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ( พ.ศ.2535)        พบว่ามีสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถึง 285   ชนิด  แบ่งออกได้เป็น    สัตว์ป่า  5  จำพวก  ดังนี้
สัตว์ป่าจำพวกนก  162  ชนิด ( 57.0%)   สัตว์ป่าจำพวกที่เลี้ยงลูกด้วยนม  57  ชนิด (19.7%)   สัตว์ป่าจำพวกสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก  17  ชนิด
(6.0 %)    สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน  28  ชนิด( 9.8 %)   และสัตว์ป่าจำพวกสัตว์น้ำจืด  21 ชนิด (7.5 %)
 

  ในบรรดาสัตว์ป่าทั้ง  5 ชนิดนั้นประกอบด้วย

 1. นกมีจำนวนมากที่สุด  และนกในอุทยานแห่งนี้  มีไม่น้อยกว่า  360  ชนิด    ที่พบค่อนข้างมาก ได้แก่  วงค์นกปรอด   และวงค์นกกระราง  
  ส่วนที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่  นกกางเขน  นกเงือกหัวเหงือก   และนกกระลิงเขียดหางหนาม  เป็นต้น
   
 2. สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมที่พบค่อนข้างมาก ได้แก่ ค้างคาว จำนวนถึง 16 ชนิด ทั้งในกลุ่มของค้างคาวกินแมลง  ค้างคาวมงกุฎ และ
  ค้างคาวกินผลไม้    รองลงไป   ได้แก่   กลุ่มชะมด และอีเห็น
   
 3. สัตว์ป่าจำพวกครึ่งน้ำครึ่งบก     ที่พบมาก ได้แก่ กบ จำนวน 8 ชนิด รองลงไป ได้แก่  ปาด และ อึ่งอ่าง
   
 4. สัตว์ป่าประเภทเลื้อยคลาน    ที่พบจำนวนสูงมาก คือ จิ้งจก    ตุ๊กแกและจิ้งเหลน
   
 5. สัตว์ป่าประเภทสุดท้าย    ซึ่งได้แก่   ปลาน้ำจืด    พบชนิดของปลาตะเพียนมากที่สุด    รองลงมา  คือ ปลาช่อน   ในเขตอุทยานแห่งชาติ
  แก่งกระจาน    นอกจากพบสัตว์ป่าชนิดต่างๆ   อย่างชุกชุมดังกล่าวแล้ว      ยังพบว่ามีสัตว์ป่าที่สำคัญซึ่ง      ได้แก่  สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
  และหายาก  จำนวนถึง  26  ชนิด  ได้แก่  ช้างป่า  หมีป่า  เสือดาว  เสือดำ  เลียงผา  สมเสร็จ  เก้งหม้อ  นกกระสาคอยาว  นกกางเขน
  หางเลื่อย  กบกูด  เต่าหก  และจระเข้น้ำจืด  เป็นต้น

                   สัตว์ป่าที่พบในจังหวัดเพชรบุรี    เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง    จำแนกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 2535     
 พบว่ามีสัตว์ป่าสงวนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน  3  ชนิด คือ  สมเสร็จ  ( Tapirus indicus )   เก้งหม้อ (Muntiacus feae )  และเลียงผา
 ( Naemorhedus  sumatraensis )   โดยพบอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้น

                    อนึ่ง สัตว์ป่าที่พบในจังหวัดเพชรบุรี  ที่คาดว่าสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วมี  2  ชนิด  ได้แก่  จระเข้น้ำจืด (Crocodylus  siamensis )
  และตะโขง ( Tomistoma  schlegelii )     ปัญหาของทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตจังหวัดเพชรบุรี  คือ  ปัญหาการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เช่น
 กรณีโขลงช้างป่าที่ออกมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านบริเวณป่าห้วยโสก   ตำบลป่าเด็ง   อำเภอแก่งกระจาน  ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้อง
กำหนดขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน    และต้องอพยพประชาชนออกนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์  อีกทั้งต้องอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยจำเพาะของสัตว์ป่าไว้     
พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์อย่างถูกต้องด้วย