ถิ่นฐานไทยทรงดำ

 

 

 

ไทยทรงดำ

ถิ่นฐานดั้งเดิมของ  

                        กลุ่มชนชาวไทดำ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท  ดังกล่าวไว้ในพงศาวดารเมืองไลว่า  “  เมืองที่พวกผู้ไทดำอยู่นั้น
 คือเมืองแถงหนึ่ง  เมืองควายหนึ่ง  เมืองตุงหนึ่ง      เมืองม่วยหนึ่ง  เมืองลาหนึ่ง  เมืองโมะหนึ่ง  เมืองหวัดหนึ่ง  เมืองซางหนึ่ง รวมเป็น  8  
เมือง  เมืองผู้ไทขาว  4 เมือง   ผู้ไทดำ  8  เมืองเป็น 12  เมือง     จึงเรียกว่าเมืองสิบสองผู้ไท   แต่บัดนี้เรียก สิบสองจุไทบ้าง   ”

                      การอพยพและการตั้งรกรากในไทย ชาวไทดำอพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทยถึง  2  ครั้งด้วยกัน        ครั้งแรกในสมัยพระเจ้า
กรุงธนบุรีที่โปรดให้ไปตี  เมืองเวียงจันทร์ได้ในปี พ.ศ. 2321   ดังได้กล่าวไว้ในประวัติชาติไทยว่า "  แล้วปีรุ่งขึ้นโปรด ฯ ให้ยกกองทัพไปตี
เมืองหลวงพระบาง   ไปตีเมืองทัน  เมืองม่วย  เมืองทั้ง 2 นี้เป็นเมืองของไทซ่งดำ  ตั้งอยู่ในเขตแดนญวนเหนือ  แล้วพาครัวไทเวียง  ไทดำ
 ลงมากรุงธนบุรี  ในเดือนยี่ ไทซ่งดำให้ไปอยู่เพชรบุรี  "  

                   ต่อมารัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   ประมาณ  พ.ศ. 2378   ก็ได้นำครอบครัวชาวไทดำเข้ามาอยู่ในไทยอีก    
 ดังบันทึกของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกล่าวไว้  เมื่อคราวเป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อในสมัยรัชกาลที่    5    พ.ศ. 2430   ไว้ว่า “  พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาธรรมา ฯ ยกกองทัพขึ้นมาเมืองถึงเมืองแถง   จัดราชการเรียบร้อย
แล้วได้เอาครัวเมืองแถงและสิบสองจุไทซึ่งเป็นไทดำลงมากรุงเทพ ฯ  เป็นอันมาก         เพราะขืนไว้จะเกิดการยุ่งยากแก่ทางราชการขึ้นอีก
ครั้งแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ  ให้พวกไทดำเหล่านั้น  ไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ ณ เมืองเพชรบุรี จนได้ชื่อว่า ลาวซ่ง
จากหลักฐานการอพยพเข้ามาในไทยทั้งสองครั้ง   แสดงให้เห็นว่าไทดำหรือไทยทรงดำ  มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดเพชรบุรี    เป็นแห่งแรกและจาก
คำบอกเล่าจากชาวไทยทรงดำเอง   ก็บรรยายว่า  เดินอพยพมาจากถิ่นฐานเดิมโดยทางเรือ    มาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลท่าแร้ง   อำเภอบ้านแหลม  
ซึ่งเป็นบ้านชายทะเล   ชาวไทยทรงดำไม่ชอบภูมิประเทศแถบนั้น    จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อย ๆ จนถึงแถบอำเภอเขาย้อย  ซึ่งมีภูมิประเทศ
เป็นป่าเขาเหมือนกับถิ่นฐานเดิมจึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น      ต่อมาชาวไทยทรงดำก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในที่อื่นๆ  เช่น  
นครปฐม   ราชบุรี   สุพรรณบุรี  พิจิตร  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี   แต่ชาวไทยทรงดำในจังหวัดต่าง ๆ เหล่านั้นจะบอกที่มาเป็นแหล่งเดียวกันว่า  
มาจากจังหวัดเพชรบุรี