ศาสนอิสลาม

 

                              

มัสยิด

คัมภีร์อัล-กุรอาน

การประกอบพิธีหัจญ์

            ศาสนาอิสลาม    จังหวัดเพชรบุรีมีชาวไทยมุสลิม  ประมาณ  3,000 คน      ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน   อยู่ในเขตอำเภอบ้านแหลม     
ท้องที่ตำบลท่าแร้งทั้งสองฝั่ง  คือท่าแร้งออกและท่าแร้งบ้านใหม่     บางขุนไทรและในเขตอำเภอชะอำ     ท้องที่บ้านรางจิก    บ้านหุบกระพง   
 บ้านหนองหงส์  ตำบลห้วยทรายเหนือและตำบลห้วยทรายใต้  ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ท้องที่ตำบลบ้านกุ่มและบ้านเขาหลวง  ชาวไทยมุสลิม
เหล่านี้      ล้วนเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ   และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี   ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรี
มีมัสยิดจำนวน  15  แห่ง