ใจสบายกายเป็นสุข

 

                            

 ใจสบายกายเป็นสุข

                       การที่คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น  จะต้องมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ   การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี   
ย่อมเปรียบเสมือนผู้ที่มีลาภ    อันประเสริฐดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า  อโรคยา  ปรมา   ลาภา  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ      
จังหวัดเพชรบุรี    เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาประชากรมีสุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์   เช่น    การขาดสารอาหารบางชนิด    การมีโรคภัยไข้เจ็บ   มี  
ร่างกายไม่แข็งแรง    ไม่สมประกอบ  หรือมีสุขภาพจิตไม่ปรกติ   สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรในด้านต่าง ๆ เช่น  
การเพิ่มขึ้นของประชากร  การเกิด  การตาย  การย้ายถิ่น      สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชากร     ซึ่งย่อมมีผลเสียต่อ
ครอบครัว สังคม  และเศรษฐกิจของประเทศดังนี้