อุตสาหกรรมบริการ
Home 
เศรษฐกิจเมืองเพชร 
อุตสาหกรรม 
[อุตสาหกรรมการผลิต
[อุตสาหกรรมบริการ] 
การบริการ 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

                      

                          อุตสาหกรรมการบริการ  หมายถึง  การประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ต้องการรับบริการ
 เช่น  โรงแรม  บังกะโล  ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นต้น

                           จึงนับได้ว่าการประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี    มีอยู่มากมายหลายประเภทกระจายกันอยู่ทั่วไป   แต่บริเวณ
ที่มีอุตสาหกรรมค่อนข้างมากได้แก่  อำเภอเมืองเพชรบุรี    อำเภอเขาย้อย    อำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาด    กิจการอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดเพชรบุรี    ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่นำผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ มาแปรรูปเป็นสินค้า   เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนอง
ความต้องการของตลาด

img10.gif

img8.gif

img7.gif