ประเภทของขยะ

 

 

ประเภทของขยะ   ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี   4 ประเภท ได้แก่

 1. ขยะย่อยสลายได้   เช่น  เศษอาหารและพืชผัก    ที่เหลือจากการรับประทาน    และการประกอบอาหาร  สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้   
   จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีประมาณ 46 %
 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ  ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด  
  มีอยู่ประมาณ  42  %       
 3. ขยะทั่วไป  เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล  เช่น  ซองบะหมี่สำเร็จรูป  เปลือกลูกอม  ถุงขนม  ถุงพลาสติก  
  จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด   ประมาณ  9 %
 4. ขยะพิษ  หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  เช่น  กระป๋องยาฆ่าแมลง  หลอดไฟ    ถ่านไฟฉาย  ซึ่งจากปริมาณขยะ
  มูลฝอยทั้งหมด  มีอยู่ประมาณ  3  %