ความหมาย
Home 
ศิลปะเมืองเพชร 
ความหมาย 
จิตรกรรม 
งานสถาปัตยกรรม 
งานประติมากรรม 
ภาษาถิ่น 
การละเล่นพื้นบ้าน 
ประเพณีท้องถิ่น 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

                     

                       ลักษณะศิลปกรรมเมืองเพชรเป็นเช่นเดียวกับศิลปกรรมไทยแหล่งอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานทางจิตรกรรม    สถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรม   ดังนี้

1.  ความหมายของ    จิตรกรรม  สถาปัตยกรรมและประติมากรรม

                1.1 จิตรกรรม(Painting)   เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน    การวาด    และระบายสี   เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะ
ที่มี  2 มิติ  เป็นรูปแบน  ไม่มีความลึกหรือนูนหนา    แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้  ความงามของจิตรกรรมเกิดจากใช้สี
ในลักษณะต่าง ๆ กัน     งานจิตรกรรม        เป็นงานศิลปะมักเขียนไว้ตามผนังพระอุโบสถ    พระวิหาร     ศาลาการเปรียญ    สมุดข่อยและสมุดภาพ
ไตรภูมิ     ซึ่งแนวความคิดที่เขียนขึ้นไว้ก็คือ     ต้องการใช้เป็นภาพประดับฝาผนัง    และใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนแนะนำให้เสื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา    เพราะเรื่องที่เขียนมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

                1.2  สถาปัตยกรรม (Architecture)      เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการก่อสร้าง  อาคาร  ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ การวางผังเมือง  การ
ตกแต่งอาคาร  การออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานศิลปะ  แบ่งออกได้  2  ชนิด  คือ

                                 -   ชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  อาคาร  บ้านเรือน  โบสถ์  วิหาร  ศาลา  ฯลฯ  

                                 -  ชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น ๆเช่น อนุสาวรีย์  เจดีย์  สะพาน  เป็นต้น

                   1.3  ประติมากรรม (Sculpture)  เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง  3  มิติ     มีปริมาตร  มีน้ำหนักและกินเนื้อที่ใน
อากาศ   โดยการใช้วัสดุต่าง ๆ   วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม  จะเป็นตัวกำหนด     วิธีการสร้างผลงาน     ความงามของงานประติมากรรม
 เกิดจากแสงและเงา  ที่เกิดขึ้นได้  4  วิธีคือ  การปั้น  การแกะสลัก การหล่อ  และการประกอบขึ้นรูป

จิตรกรรม

img2.gif

สถาปัตยกรรม

img3.gif

ประติมากรรม